การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค
Event Marketing of Government Savings Bank, Bangkae Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อรณิชา  เป็งหล้า, นาย ชนกานต์  ประทันยะ, นาย ชุติพันธ์  นานามั่นคง
Ms. Onnicha Penglar, Mr. Chonnakan Prathanya, Mr. Chutipun Nanamunkong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ โสภิดา  ทะสังขา
Ms. Sophida Tasangkha
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อรณิชา  เป็งหล้า, ชนกานต์  ประทันยะ และ ชุติพันธ์  นานามั่นคง. (2561). การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำการตลาดเชิงกิจกรรม 2. เพื่อจัดทำการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 3. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ที่มาใช้บริการในการออกบูทของธนาคารออมสินทำการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการ จำนวน 110 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( x = 4.39) รองลงมาคือ ด้านการให้คำแนะนำ และข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ( x = 4.35) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( x = 4.28) ด้านของที่ระลึกในงาน ( x = 4.24) ด้านเอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ ชัดเจนเข้าใจง่าย ( x = 4.24) ด้านความสวยงามของบูธ ( x = 4.23) ด้านความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ( x = 4.22) ด้านสถานที่ตั้งของบูธ ( x = 4.19) และด้านการจัดกิจกรรมของบูธ ( x = 4.15) ตามลำดับ

คำสำคัญ: การตลาดเชิงกิจกรรม, ความพึงพอใจ, แผนกสินเชื่อ, ธนาคารออมสิน สาขาบางแค


Abstract

This project was created with the objectives of: 1. To be aware of the process and procedures for event marketing; 2. To create event marketing of the Government Savings Bank, Bang Khae Branch; 3.  To know the satisfaction of participants in the event marketing by using the satisfaction questionnaire of who use the service of the Government Savings Bank. 110 sets of sample statistics were used for data analysis, such as frequency, percentage, and average. The evaluation results showed that the respondents had overall satisfaction at a high level ( x = 4.25). When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was the aspect of service provided by staff ( x = 4.39). Followed by advice and staff information ( x = 4.35); Public relations ( x = 4.28); The souvenirs in the event (  x = 4.24); Publications were interesting, clear, and easy to understand ( x = 4.24); Beauty of the booth ( x = 4.23); Cleanliness and tidy ( x = 4.22); Location of the booth ( x = 4.19); and the activities of the Booth ( x = 4.15).

Keywords:  Event Marketing, Satisfaction, Loan department, Government Savings Bank.


การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค|Event Marketing of Government Savings Bank, Bangkae Branch

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 64
Previous: โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
Next: ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ