ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม

Last modified: February 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม
The Study of Marketing Factors Affecting Customer’s Loyalty to ‘Play with cat Cafe’ in Nakhon Pathom
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนวรัตน์ สวัสดิ์แก้ว
Miss Nawarat Sawatkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

นวรัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (2563). ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม (3) เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่  จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในกรวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทำอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท นอกจากนี้ การพิจารณาความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่พิจารณาจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการ คุณภาพการให้บริการหลัก คือ ความเอาใจใส่ลูกค้าโดยข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่มาจาก อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ความภักดีของลูกค้าระดับสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, ความภักดีของลูกค้า, ร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม


Abstract

The purposes of this research were: (1) to study the marketing factors affecting the loyalty to ‘Play with cat Café’ in Nakhon Pathom; (2) to study the quality of service that affects the loyalty to ‘Play with cat Café’ in Nakhon Pathom; and (3) to study the loyalty of customers loyalty of ‘Play with cat Café’ in Nakhon Pathom. The sample group was 400 people with purposive sampling and used a questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing used Chi-square statistics.

The results of this research indicated that most of the samples were female, aged between 20-30 years old, single, graduated with a bachelor’s degree, worked at private company, and earned 10,000-20,000 Baht per month. In addition, the consideration of customer loyalty in ‘Play with cat Café’ in Nakhon Pathom mostly considered products and services. In addition, the researcher found that the highest level of customer loyalty was product. The hypothesis testing found that the marketing mix and service quality directly related to customer loyalty to ‘Play with cat Café’ in  Nakhon Pathom.

Keywords: Marketing Factors, Customer Loyalty, ‘Play with cat Café’.


ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม| The Study of Marketing Factors Affecting Customer’s Loyalty to ‘Play with cat Cafe’ in Nakhon Pathom

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านแมว เพลย์ วิท แคท คาเฟ่ จังหวัดนครปฐม

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 745
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code