การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด
The Usage of 5S Activity Storage Development a product Storage System and Developing a Warehouse Information Recording System by Using Microsoft Excel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวิศรุต จันเติม, นายสุภัทรชัย ไชยฉิมพลี
Mr. Witsarut   Chanterm, Mr. Supattarachai   Chaishimpree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์โสภิดา  ทะสังขา
Ms. Sopida   Tasangkha
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

วิศรุต จันเติม และ สุภัทรชัย ไชยฉิมพลี. (2561). การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.การนำหลัก 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและ 2.การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยระบบ Microsoft Excel ของบริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการโดยใช้หลักกิจกรรม 5ส. มาใช้ในการแก้ไขปัญหาบริเวณ คลังสินค้า ซึ่งผลดำเนินงานได้รับผลที่ได้รับคือ 1.ทำให้สามารถหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว 2.สร้างระเบียบวินัยให้แก่พนักงานรู้จักการมีระเบียบมากขึ้น 3.ช่วยในด้านการรักษาความสะอาดเรียบร้อย ในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผลที่ได้รับคือ1.สามารถบริหารจัดการและวางแผนเกี่ยวกับการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ตรวจสอบข้อมูลสินค้าในคลังได้อย่างรวดเร็ว 3.สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

คำสำคัญ: กิจกรรม5ส, โปรแกรม Microsoft Excel, ระบบบันทึกข้อมูล


Abstract

The objectives of this project was to use 5S system in order to develop a product storage system, and developing storage information recording system using Microsoft Excel of Zesty Tech Solution Co.Ltd. The production teams proceeded using 5S system for solving problems in the storage area. The results were of follows: 1) The products were easier and faster to find; 2) Personnel gains more discipline; 3) Improve cleanliness. In the area of developing database system using Microsoft Excel, the results were: 1) Increasing efficiency when ordering product; 2) Decreasing product checking time; 3) Can record large amount of data

Keywords:  5S system, Microsoft Excel, information recording system.


การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด|The Usage of 5S Activity Storage Development a product Storage System and Developing a Warehouse Information Recording System by Using Microsoft Excel

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1271
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code