การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด
The Development of Document Storage Systems for Chokrungreung Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพลอย ไม้สีทอง
Ms. Ploy   Maisrithong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์โสภิดา  ทะสังขา
Ms. Sopida   Tasangkha
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พลอย ไม้สีทอง. (2561). การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายธุรการ ของบริษัทโชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด โดยนำเทคนิคการจัดเรียงเอกสารด้วยตัวเลขและตัวอักษรมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร

ผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานคือ การจัดเก็บเอกสารของฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายธุรการ มีความเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร เนื่องจากเอกสารได้มีการจัดเก็บเข้าที่ตามหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา สะดวกในการใช้งานและการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทำให้ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและลดการสูญหายของเอกสาร

คำสำคัญ: การจัดเก็บเอกสาร, วิธีการเก็บเอกสารตามตัวเลข, วิธีการเก็บเอกสารตามตัวอักษร


Abstract

This project work was established for developing document storage systems of the accounting, marketing, and administrative departments of Chokrungreung Co. Ltd. company by applying numeric filing and alphabetic filing together.

The results acquired from this project work were document storage of the accounting, marketing, and administrative departments which allowed them to be more organized and decrease time for searching for documents. Since documents were stored based on category, it was more convenient for searching and investigating documents. This system also reduced mistakes and lose of documents.

Keywords:  document storing, document storage system, numeric filing, alphabetic filing.


การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด|The Development of Document Storage Systems for Chokrungreung Co. Ltd.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1015
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code