ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

Last modified: March 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า
Warehouse’s Database System for U.P. Medical Center Warehouses
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชาตรี คุ้มวิเชียร, นาย พชร วีรเดชดำรงกุล
Mr. Chatree  Khumwichian, Mr. Pochara  Veeradatdamrongkul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์โสภิดา  ทะสังขา
Ms. Sopida  Tasangkha
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชาตรี คุ้มวิเชียร และ พชร วีรเดชดำรงกุล. (2561). ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลคลังสินค้าของบริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการโดยเริ่มต้องแต่การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้าที่ต้องการบันทึกเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูล  การสร้างระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  การบันทึกข้อมูลสินค้าลงในระบบ

ผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานคือ ข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้ามีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวกในการใช้งาน  การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสินค้าทำได้ง่าย  ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารคลังสินค้า ทั้งการวางแผนในการสั่งซื้อและการจัดการกับสินค้าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: คลังสินค้า, ระบบฐานข้อมูล, Microsoft Excel


Abstract

The purpose of this project is to create a database of U.P. Medical Centre’s warehouses by using Microsoft Excel. In the beginning, the production teams have studied the warehouses in order to specify the approaches to create a database system. The production teams use Microsoft Excel to record all data into the system. For the result of this project, the data is in order, and it will be easier for to search for the information. Also, inventory checking is more accurate. Lastly, these can help the company to work more efficiently in the ways of ordering and managing goods.

Keywords:  warehouses, database system, Microsoft Excel.


ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า|Warehouse’s Database System for U.P. Medical Center Warehouses

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 412
Previous: การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด
Next: การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด