ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ
Satisfaction of Service Users of TOT Public Company Limited, Service center Thaphra branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายขจรยศ อติชาติพงศ์พันธ์, นางสาวบุญยวีร์  เยี่ยมพิเศษกุล
Mr. Kajoryos Atichatpongpun, Miss. Boonyavee Yiampisetkul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
Ms. Sopida Thasangkha
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ขจรยศ อติชาติพงศ์พันธ์ และ บุญยวีร์  เยี่ยมพิเศษกุล. (2561). ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีความพึงพอใจระดับมาก (x=4.32) รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  โดยมีความพึงพอใจระดับมาก (x=4.25) ถัดมาคือด้านราคา  มีความพึงพอใจระดับมาก (x=4.10) และด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความพึงพอใจระดับมาก (x=3.99) ตามลำดับ

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


Abstract

The purpose of this research was to know the satisfaction level of service users of TOT Public Company Limited Service center, Thaphra branch. There were 100 respondents. The data was analyzed by using Microsoft Excel computer program. The statistics used in the analysis were percentage, standard deviation and average.

The results showed that the level of satisfaction of service users of TOT Public Company Limited Service center, Thaphra branch was high in overall (x=4.20). When considered in each aspect, It was found that the level of satisfaction in all aspects were high. The level of satisfaction in the aspects of marketing promotion was the high  (x=4.32), followed by the aspects of marketing channel (x=4.25), price of product (x=4.10) and quality of product (x=3.99).

Keywords:  The satisfaction, Service user, TOT Public Company Limited.


ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ|Satisfaction of Service Users of TOT Public Company Limited, Service center Thaphra branch

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 255
Previous: การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค
Next: การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด