เดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ในเหรียญกษาปณ์ไทย

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ในเหรียญกษาปณ์ไทย
Travel 9 temples Based on Thai coins
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริลักษณ์ ศิลวัฒน์
Ms. Siriluk  Sinlawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สิริลักษณ์ ศิลวัฒน์. (2561). เดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ในเหรียญกษาปณ์ไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทมัลติพลัส ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทจัดนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ อำนวยความสะดวกและให้การบริการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงทำบุญในประเทศ พบว่าเหรียญกษาปณ์ไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละราคามีวัดบนเหรียญที่แตกต่างกัน จึงได้จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว “เดินทางท่องเที่ยว 9 วัดในเหรียญกษาปณ์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาประวัติความเป็นมาที่สำคัญของวัดในเหรียญกษาปณ์ไทย 2).จัดทำโปรแกรมนำเที่ยวเชิงทำบุญตามวัดในเหรียญกษาปณ์ไทย จากการดำเนินการจึงได้โปรแกรมท่องเที่ยว6วัน5คืน นักท่องเที่ยว 15-18 คน เดินทางท่องเที่ยวตามวัดในเหรียญกษาปณ์ทั้ง 9 วัด คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน บนเหรียญ1สตางค์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม บนเหรียญ5สตางค์ วัดพระเจดีย์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร บนเหรียญ10สตางค์ วัดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเหรียญ25สตางค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ บนเหรียญ 50 สตางค์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จังหวัดกรุงเทพ บนเหรียญ1บาท วัดสระเกศ จังหวัดกรุงเทพ บนเหรียญ 2 บาท วัดเบญจมบพิตร จังหวัดกรุงเทพ บนเหรียญ 5 บาท และวัดอรุณราชวรราม จังหวัดกรุงเทพ บนเหรียญ10บาท ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: โปรแกรมท่องเที่ยว, เที่ยว 9 วัด, เหรียญกษาปณ์ไทย


Abstract

Multiplus Travel Company is a domestic and international travel agency that facilitates all aspects of service. Multiplus Travel Company focuses on travel services and includes plane ticket booking for more than 30,000 flights around the world, hotel booking, travel insurance and VISA submission with our professional service team.

After 4 mouths of cooperative training with Multiplus Travel Company, I have gained a lot of experience with VISA submission, plane ticket booking, passport checking and trip planning so I created a new merit tour trip named “Travel 9 Temples Based on Thai Coins”

Keywords:  Program tour, Travel 9 Temples, Thai Coins.


เดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ในเหรียญกษาปณ์ไทย / Travel 9 temples Based on Thai coins

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 226
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code