ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล เพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลเพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล
Digital Calendar and Post It Note for GM Tour & Travel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรพิมล  จันทร์อบ
Ms. Pornpimon Chanop 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พรพิมล  จันทร์อบ. (2561). ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลเพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลเพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล บริษัทจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งจะมีข้อมูลที่ต้องจดบันทึกเป็นจำนวนมากเพื่อเตือนความจำผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการทำปฏิทินและโพสต์อิทโน้ต 2)เพื่อให้ได้ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลไปใช้ประโยชน์ในการจดบันทึกข้อความสำคัญ

ผลการศึกษาการจัดทำปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตจึงได้ทำการออกแบบ DIGITAL CALENDAR AND POST IT FOR GM TOUR & TRAVEL เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน ให้กับบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล ผู้จัดทำได้นำเสนอโครงงานให้กับบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล โดยออกแบบโปรแกรมเพื่อให้สามารถการใช้งานได้จริงเกิดประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลสำคัญรวมทั้งมีการเตือนความจำโดยไม่จำเป็นต้องเขียนลงในกระดาษ โครงงานนี้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการใช้กระดาษให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: ปฏิทิน, โพสต์อิทโน้ต, ดิจิตอล


Abstract

The study on digital calendar and post-it note for G.M. Tour & Travel Co. Ltd. aimed to facilitate convenience of making contact and communication with customers via applications in where considerable information is needed to be recorded as a reminder. The researcher was interested in studying digital calendars and post-it notes with the following objectives: 1) to study methods and procedures for making calendars and post-it notes; 2) to obtain digital calendars and post-it notes for recording important messages and information. Digital calendars and post-it notes for G. M. Tour & Travel were designed for providing speed and convenience in working. The researcher proposed this project to G.M Tour & Travel by designing a program to be practical and useful for recording important information, including being a good reminder without taking note on a piece of paper. This project can help the company reduce energy consumption and cost of paper consumption in an efficient manner.

Keywords:  Calendar, Post-it note, Digital note.


ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลเพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล / ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล เพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 351
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code