น้ำสลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด

Last modified: June 30, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำสลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
Mushroom Dressing with Seafood Salad
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอารียา  ปลื้มสุด, นางสาวนวรัตน์  เพ็งหนุน
Ms. Arriya   Pluemsut, Ms. Nawarat   Pengnun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา  ไชยศรีษะ
Ms. Jinjutha   Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

อารียา  ปลื้มสุด และ นวรัตน์  เพ็งหนุน. (2562). น้ำสลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจ ในแผนกครัวเย็น พบว่าในแต่ละวันทางโรงแรมจะต้องซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการ มีผลให้วัตถุดิบอาหารบางชนิดเหลือใช้ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของสดและมีอายุการเก็บรักษาสั้นที่มีเหลือจำนวนมาก ได้แก่ ผักสด และเห็ด คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบเห็ด มาแปรรูปเป็นน้ำสลัดครีมเห็ด ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและเป็นทางเลือกน้ำสลัดให้แก่ลูกค้าในโรงแรมได้

ดังนั้นในการทำโครงงานครั้งนี้ ได้พัฒนาสูตรน้ำสลัดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อน้ำสลัดเห็ด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน 1) ด้านลักษณะปรากฏและสีสัน 2) รสชาติอาหาร 3) กลิ่นของน้ำสลัดเห็ด 4) ความกรอบของอาหารทะเลทอด 5) ความคิดสร้างสรรค์ของอาหาร 6) การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ± 0.54, 4.45 ± 0.66, 3.70 ± 0.71, 3.85 ± 0.57, 4.40 ± 0.58 และ 3.90 ± 0.53 ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็นดังกล่าว

คำสำคัญ: สลัด, น้ำสลัด, เห็ดออรินจิ, เห็ดแชมปิญอง


Abstract

The Avani+ Riverside Bangkok Hotel is a five star hotel, located on the Chao Phraya River. During internship project in the Cold Kitchen department, our team found that the hotel had to buy many ingredients for guests. However some ingredients were in surplus, especially fresh ingredients and expire shortly, such as fresh vegetables and mushrooms. Our team had an idea to create a new menu item called “Mushroom Dressing.” This would  reduce the loss of ingredients and be a choice of Salad Dressing for the hotel customers.

Therefore, in this project, the team developed Salad Dressing recipes to meet the need of customer. From the satisfaction questionnaire for “Mushroom Dressing” the team found that the respondents were satisfied in : 1) Appearance and color; 2) The taste; 3) The smell of  “Mushroom Dressing”; 4) The crispy of fried seafood; 5) Creativity; 6) Value added raw material, with a mean 4.00 ± 0.54, 4.45 ± 0.66, 3.70 ± 0.71, 3.85 ± 0.57, 4.40 ± 0.58 and 3.90 ± 0.53 respectively. The overall level was “Very satisfied” in all of the above issues.

Keywords:  Salad, Dressing, Eringi Mushroom, Champignon Mushroom.


น้ำสลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด | Mushroom Dressing with Seafood Salad

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 558
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print