วิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์

Last modified: August 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์
Video Content Introducing the Use of The World Connections Company Website for Tour Agents
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววราภรณ์ มิ่งคำ
Ms. Waraporn  Mingkhum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

วราภรณ์ มิ่งคำ. (2563). วิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

     การจัดทำโครงงานเรื่องวิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้สมัครบัญชีผู้ใช้งานของบริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์ 2) เพื่อให้เว็บไซต์ใหม่มีผู้ใช้งานมากขึ้น และ 3)เพื่อจัดทำวิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลที่ได้จากการจัดทำโครงงานคือ สัปดาห์แรกมีจํานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น16 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 6.70 สัปดาห์ที่สองมีจํานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 21 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 15.48สัปดาห์ที่สามมีจํานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 41 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 32.63 สัปดาห์ที่สี่มีจํานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 30 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 45.18 สรุปได้ว่าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดระยะเวลา 4สัปดาห์ มีจํานวนผู้สมัครทั้งหมด 108 บัญชี คิดเป็นจํานวนร้อยละทั้งหมด 45.18 จากจำนวนบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งสิ้น 239 บัญชี

     ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อวิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้เว็บไซต์ของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 การจัดทำโครงงานเรื่องวิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์ สามารถสร้างความสนใจให้กับตัวแทนจำหน่ายทัวร์ได้เป็นอย่างดี โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริงในรูปแบบบภาษาต่างประเทศด้วย เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คำสำคัญ: วิดีโอคอนเทนต์, การใช้งานเว็บไซต์, ตัวแทนจำหน่าย


Abstract

The world connection website for tour resellers was intended to allow dealers to apply for world connections’ user accounts, to make new websites more active, and to create video content that recommends the use of the World Connections website for public relations tour resellers. As a result of the project, the first week increased by 16 accounts to 6.70 the second week increased by 21 accounts to 15.48 the third week increased by 41 accounts to 32.63 the fourth week the number of applicants increased by 30 accounts to 45.18 In conclusion, based on the collection of all data over a period of 4 weeks, A total of 108 applications accounted for 45.18 of the total number of companies listed on the company’s contact list, totaling 239 accounts.

The results showed that respondents had a degree of satisfaction with video content recommending the use of the company’s website. Overall, it was at an average of 45.18. The preparation of a video content project introducing the World Connections website for tour resellers could generate great interest from tour dealers with feedback from real users in foreign languages such as English and Chinese.

Keywords:  Video Content, Website, Tour Agent.


วิดีโอคอนเทนต์แนะนำการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเวิลด์คอนเนคชั่นส์สำหรับตัวแทนจำหน่ายทัวร์|Video Content Introducing the Use of The World Connections Company Website for Tour Agents

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 189
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code