ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery)

Last modified: May 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery)
Factors Affecting Food Purchasing Decision through Online Delivery Service Providers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิตติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์
Mr. Kittisak Pornsittisak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

กิตติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ ซึ่งจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ นักวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Form จากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่มตามช่วงอายุดังนี้ กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 20-35 ปี กลุ่มอายุ 36-50 ปี และกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป ในการวิเคราะห์ผลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้บริการสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food  มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้บริการคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง ที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ 20,001-30,000 บาท ซึ่งให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านของโปรโมชั่นที่มีหลากหลายของแต่ละแอปพลิเคชันมากที่สุด(𝑥̅=4.60, S.D.=0.05) รองลงมาเป็นค่าบริการส่งอาหารเหมาะสม(𝑥̅=4.52, S.D.=0.06) วิธีการชำระเงินหลากหลาย(𝑥̅=4.43, S.D.=0.06) พื้นที่การให้บริการ(𝑥̅=4.29, S.D.=0.07) ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็ว(𝑥̅=4.24, S.D.=0.06) ยิ่งไปกว่านั้นการจัดเรียงเมนูใช้งานได้ง่าย(𝑥̅=4.24, S.D.=0.06) และวิธีการสมัครเข้าใช้งานง่าย(𝑥̅=4.02, S.D.=0.07) ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่อีกด้วย

คำสำคัญ: การตัดสินใจ, สั่งอาหาร, บริการออนไลน์


Abstract

The purpose of this research was to study the demographic characteristics and factors affecting food purchasing decision through online delivery service providers. This research collected data by using a survey method through Google Form. In this research, 400 samples were taken into consideration. There were three ranges of sample groups, which were under 20 years, 20-35 years, 36-50 years, and over 51 years. The results were analyzed by using descriptive statistics consisted of frequency, percentile, mean score and standard derivation (S.D.).

Research showed that the samples mostly used the Grab Food application for ordering food. Considering general and personal information, it showed that the most of participants were female in the working age, employee in private company, monthly income at 20,001 – 30,000 Baht. Hence, good promotion(𝑥̅=4.60, S.D.=0.05), reasonable delivery charge(𝑥̅=4.52, S.D.=0.06), various payment method(𝑥̅=4.43, S.D.=0.06), service areas(𝑥̅=4.29, S.D.=0.07), on-time delivery(𝑥̅=4.24, S.D.=0.06), easy to use(𝑥̅=4.24, S.D.=0.06), and easy-to-apply(𝑥̅=4.02, S.D.=0.07), were the factors affecting food purchasing decision through online delivery service providers.

Keywords:  decision, order food, online delivery.


Factors Affecting Food Purchasing Decision through Online Delivery Service Providers

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1225
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print