Tags: ปีการศึกษา 2564

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสังคมออนไลน์สำหรับเกมเมอร์

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น

ระบบขายรองเท้าหนังออนไลน์ ร้าน P Shoes Shop

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์โดยใช้เหมืองกระบวนการ

แอปฟลิเคชันคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมวัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่

ชาเขียวกลีบดอกบัว

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ

การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้

การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน

ตัวแบบสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

เครื่องดื่มเอสเพรสโซ่กรีนทีโฟม

ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

การหาเทคนิคการพยากรณ์ความต้องการดอกไม้ที่เหมาะสม: กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห่งหนึ่ง

น้ำพริกกากหมูสมุนไพร

สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์

หนังปลาแซลมอนย่างพันปูอัดและหน่อไม้ฝรั่ง

โฟมล้างมือแอลกอฮอล์กลิ่นมะม่วง

อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน