Tags: รายงานการวิจัย
การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดในบริเวณผนังหน้าท้อง เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในหัตถการดูดไขมันที่บริเวณผนังหน้าท้องส่วนล่าง: เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด

รายงานการวิจัย (Research Report). ดร. เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง – Chalermquan Rungsawang, PhD. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). Topographic anatomy of the blood vessels in anterior abdominal wall implicating to avoid the vascular complications in lower abdominal liposuction: Multi-Detector-Row Computed Tomography Angiography. 2566 (2023). แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) – Doctor of Medicine (M.D.).

การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง

รายงานการวิจัย (Research Report). ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ – Dr. Sarawut Lapmanee. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model. 2566 (2023). แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) – Doctor of Medicine (M.D.).

การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย

ยอดมณี เชี่ยวสิริขจร. (2565). การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว

ศราวุธ ลาภมณีย์, ศักรินทร์ ภูผานิล. (2563). การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว (รายงานการวิจัย)

การตรวจหาจุลชีพและความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะและการตรวจหาสเตียรอยด์ รวมทั้งโลหะหนักในยาสมุนไพร

สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง, ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ และหัทยา ธัญจรูญ. (2565). การตรวจหาจุลชีพและความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะและการตรวจหาสเตียรอยด์ รวมทั้งโลหะหนักในยาสมุนไพร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย

พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2565). การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น

อนันต์ เขมพาณิชย์กุล และพิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2565). การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นฤมล อังศิริศักดิ์, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ อัมพร คงจีระ. (2564). ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์, ใจนุช กาญจนภู, สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์ และ ธีรารัตน์ แทนขา. (2564). การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พิชาภรณ์ จันทนกุล, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2564). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้

วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2021). การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาภาวะสมดุลแคลเซียมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของหนูขาวที่ได้รับการเสริมแคลเซียม

ศราวุธ ลาภมณีย์, ศักรินทร์ ภูผานิล. (2563). การศึกษาภาวะสมดุลแคลเซียมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของหนูขาวที่ได้รับการเสริมแคลเซียม

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไบโอพอลิเมอร์ผสมสารสกัดใบเตยในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมันในการเก็บรักษาอาหาร

ณัฏฐิกา ศิลาลาย และ ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ. (2562). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไบโอพอลิเมอร์ผสมสารสกัดใบเตยในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมันในการเก็บรักษาอาหาร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน

สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง, ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, หัทยา ธัญจรูญ, วิภาวี รอดจันทร์ และ อภิโชติ โซ่เงิน. (2563). การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ สมศักดิ์ ชินวิกกัย. (2563). การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented reality (AR) กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน

จรัสดาว เรโนลด์, ศิริพรรณ ปิติมานะอารี และ สุมิตรา ชูแก้ว. (2563). การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented reality (AR) กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ วราภรณ์ คำรศ. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ศนิกานต์ ศรีมณี, ชนิดา มัททวางกูร, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.