Tags: Independent Study

การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประปาน้ำบาดาล เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เวสป้า (Vespa)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย : กรณีศึกษาบริษัท มาวิน พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด (มหาชน)

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายทางสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์โดยใช้ Handover of Work Metric

การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจการสอนศิลปะดนตรี

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนครปฐม

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชา ภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซืออาหารเพื่อ สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตบางบอน

การศึกษาเปรียบเทียบสัญญาบริการซ่อมบำรุงระบบลิฟท์ในอาคารสูง

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริการด้านเครื่องรูดบัตรเครดิต(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Integrated Marketing Communications (IMC) “Connecting University and Students”