Topics: คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

You are here:

โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด

ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Formula SmartBiz

ขั้นตอนการรับฝากขายและการบันทึกสินค้ารับฝากขายด้วยโปรแกรม Back Office

การทำบัญชียาง

ขั้นตอนการซื้อขายด้วยระบบ Express

การบันทึกรับชำระค่ารถยนต์ใหม่-ค่าแรงค่าอะไหล่ลงในโปรแกรมบัญชี WINSPEED

การตรวจรับและเบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับแหล่งที่มา

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Navision: ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง)

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ

ระบบงานบัญชีต้นทุนกิจกรรม ABC

ใบกำกับภาษี

การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน

โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro

การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย

การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing

การกระทบยอดฝากธนาคาร

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงภาพยนตร์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม