ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา : บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา : บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา : บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Prototype of Temperature and Voltage Detection and Notification System in Server Room
Case Study: S.K. Polymer Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์  นลินรัตน์   วิศวกิตติ   พกิจ   สุวัตถิ์ อนุวัฒน์   สลุบพล และ พิพัฒน์   ถาวรทอง

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21