GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง
GPS Tracking: Bicycle Route by Mekong River Side
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิตตาภัสส์   นพไตรสิน
Miss Jittapat  Noptrisin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร   จิรมหาโภคา
Miss Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จิตตาภัสส์  นพไตรสิน. (2560). GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทนอร์ทไทยทัวร์(1997)จำกัด เป็นบริษัทจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตัวแทนในการจำหน่ายตั๋ว จองตั๋วทุกสายการบิน จองโรงแรม  รีสอร์ท  และบริการด้านวีซ่า  บริการเช่ารถตู้  ให้การบริการและดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน จากการที่ผู้จัดทำได้เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท นอร์ทไทยทัวร์(1997) จำกัด ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติงานในแผนกนักศึกษาฝึกงาน  ทำให้ได้เรียนรู้ถึงระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่สำคัญในสายงานของบริษัทนำเที่ยว ได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริงและการทำงานที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่มีขอบเขตจำกัด ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้บริการและความสะดวกสบายรวมไปถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการและได้มีการนำเอา GPS Tracking เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งผู้จัดทำจึงเสนอโครงงาน  “ GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง ” ที่มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการท่องเที่ยวโดยจักรยานริมน้ำโขงในบริบทของบริษัทนอร์ทไทยทัวร์ (1997) จำกัด  2) เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง ผลที่ได้รับคือได้มีการจัดโปรแกรมทัวร์ 2 วัน1 คืน คือเดินทางจากหาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3นครพนม-คำม่วน) ในราคา 10,700 บาท/ท่าน

คำสำคัญ: GPS Tracking, เส้นทางจักรยาน, นครพนม


Abstract

North Thai Tours (1997) Co. Ltd. is a tour operator for inbound and outbound tours, an agency to sell tickets of all airlines, provides services for hotel and resort reservations, VISAs, and van rental under its philosophy of equally serving all customers. The authors attended the internship for the cooperative education project at this company and have been assigned to work as trainees. The authors learned the working process and about important documents used in a tour operator, practiced skills in a real workplace, and performed assignments within a given time framework. Since the authors had seen the importance of providing services and facilitating to the customers and their safety, they initiated to apply GPS Tracking to be part of tour activity. Therefore, “GPS Tracking for Khong River Cycling Route” Project was developed by the authors. The purpose of this project were: 1) to study the tourism model of Khong River cycling route of North Thai Tours (1997) Co. Ltd.; and 2) to create the tourism program “GPS Tracking for Khong River Cycling Route.” The results of this project were a 2-day 1-night tour package was created. This package is the journey from Hat Sai Sikotbun to the Third Thai-Laos Friendship Bridge (Nakhon Phanom – Kammun) at a price of 10,700 baht.

Keywords:  GPS Tracking, Cycling Route, Nakhon Phanom.


GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน้ำโขง / GPS Tracking: Bicycle Route by Mekong River Side

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 63
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code