ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ต จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ต จำกัด
System CRM Marketing Online of Brown Travel Mart Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชญานิษฐ์  ไพปัญญา, นายธีรภพ กันน้อย
Ms. Chayanit  Phaipanya, Mr. Teeraphop  Gannoi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชญานิษฐ์  ไพปัญญา และ ธีรภพ กันน้อย. (2561). ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ต จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่องระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอน ทราเวล มาร์ตจำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า จัดขึ้นเพื่อขั้นตอนการทำระบบ CRM แบบง่าย เพื่อจัดทำระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานยังไม่มีการนำเอาระบบ CRM มาใช้จริงในบริษัทบรอน ทราเวล มาร์ต จำกัดขาดติดต่อสื่อสารที่ดีกับลูกค้า ต้องสอบถามข้อมูลใหม่ทุกครั้งในข้อมูลเดิมๆ เกิดความไม่ประทับใจ ล่าช้าในการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสาร การผิดพลาดจากเรื่องเดิมๆ

โครงงานนี้จึงได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆในการสร้างระบบ CRM ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้าและสามารถหยิบเอามาใช้อย่างสะดวกมากขึ้นลดความผิดพลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรอีกด้วย

คำสำคัญ: ระบบ CRM, การตลาดออนไลน์, บรอนทราเวล มาร์ตจำกัด


Abstract

This cooperative education project entitled  System CRM Marketing Online of Brown Travel Mart Company. Had the objective  to improve the customer database, create a simple CRM process, and create CRM system for the online marketing of Brawn Travel Mart Co.Ltd.

From the study, the employees have yet to actually use the CRM system in Brawn Travel Mart Co., Ltd., causing a lack of good communication with customers and have to ask the same questions repeatedly, Which created a  bad impression, delay in operations, lack of communication, and repetition of the same mistakes.

Therefore, this project had collected the details of using the CRM system on the computer to benefit and be a guideline for storing important documents of the customers, which could be searched easily, reduce mistakes, and increase the effectiveness of the performance of the employees as well as increase the trust of the company.

Keywords:  CRM system, Online marketing, Brawn Travel Mart .


ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ต จำกัด / System CRM Marketing Online of Brown Travel Mart Company

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 247
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code