สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์

Last modified: December 4, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์
Housing Loans
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกรรณิการ์  โภคา
Miss Kannika Poka
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา    ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tontravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กรรณิการ์  โภคา. (2560). สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์ เป็นธนาคารของรัฐโดยการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นในด้านการรับฝากเงิน-ถอนเงินเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนต่างๆ ได้รู้จักการออมเงิน ธนาคารออมสินนอกจากจะมีบริการในด้านการฝาก-ถอนแล้ว ทางธนาคารออมสินยังมีบริการในด้านการบริการทางด้านสินเชื่อ เพื่อให้ประชาชน ช้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำเรื่องกู้ได้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่สูงเพื่อให้ประชนชนสามารถทำเรื่องกู้ได้สะดวกทุกกลุ่มที่มีปัญหาต่างๆ และทางธนาคารออมสินยังมีโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้รู้จักการออมเงิน และยังสะดวกแก่เด็กเล็กๆ ในการใช้บริการการฝากเงิน

ในการปฏิบัติงานนั้นได้ทำการช่วยเหลือพนักงานของธนาคารในด้านการทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในด้านการทำธุระกรรมต่างๆ ที่รวดเร็วขึ้น

คำสำคัญ: ธนาคารออมสิน, การบริการ, สินเชื่อ


Abstract

Government Saving Bank is owned by the government and work in financial transaction. For example, deposit and withdrawal cash. The bank aims to offer good services For customers. The organization also has a school bank project for small children to learn about financial transaction. Additionally the bank has a service called housing loans. in order to help the citizen,  give low interest rate and make the loaning process less complicate.

In working process, student helped the team with the paper tasks and other assigned work to make the operation faster and customers are impressed with the services

Keywords:  Government Saving Bank, housing loans, financial transaction.


สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์ | Housing Loans

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code