หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้

Last modified: June 27, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้
Face Mask with a Lemon Grass Filter
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธัญพิชชา  กุศลเฉลิมวิทย์, นางสาวสุพรรัตน์   แก้วสอาด
Ms. Tanpitcha  Kusolchalermwit, Ms. Supornrat  Kaewsa-ard
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ธัญพิชชา  กุศลเฉลิมวิทย์ และ สุพรรัตน์  แก้วสอาด. (2562). หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้ . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงาน ณ บริษัทเอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด ทำให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานมองเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการลดต้นทุนในการแจกของที่ระลึก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้ โดยนำมาเป็นของที่ระลึกและลดต้นทุนให้แก่สถานประกอบการได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นที่จะจัดทำโครงงานชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อลดต้นทุนในการแจกของที่ระลึกของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด 2. เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้สำหรับงานจัดแสดงสินค้า ให้แก่ บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด 3. เพื่อเพิ่มรายได้โดยการนำไปจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด

จากผลการศึกษาโครงงานหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้ โดยการนำไปให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้และทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้ จำนวน 20 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ความสะดวกสบายเวลาสวมใส่หน้ากากผ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  4.47 รองลงมาคือ กลิ่นของสมุนไพร เท่ากับ 4.36 โดยการทำโครงงานหน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้ ช่วยลดต้นทุนในการแจกของที่ระลึกของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัดและเป็นการทำการตลาดให้แก่บริษัทฯทางอ้อมและช่วยเพิ่มสุขอนามัยให้ผู้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและบริการได้

คำสำคัญ: หน้ากากผ้า, ตะไคร้, ของที่ระลึก


Abstract

During participation of the internship at Extreme Intermedia Co. Ltd., it enlightened the researchers to learn the working process, the problems, and the importance of cost reduction for souvenir distribution. The researchers chose to create a ‘Face Mask with a Lemon Grass Filter’ project by providing it as a souvenir to the establishment in order to reduce costs. This project objectives were: 1.) To reduce the cost of souvenirs distribution for Extreme Intermedia Co.Ltd.; 2.) To make a face mask with a lemon grass filter for exhibiting under Extreme Intermedia Co. Ltd.; 3.) To increase revenue by distributing them through the website of Extreme Intermedia Co. Ltd.

The researcher provided the face mask with a lemon grass filter to the experimental group totaling 20 people in order to test the product. They were also asked to complete a satisfaction survey on for using the face mask with a lemon grass filter. Overall satisfaction was at high level with an average 4.47, and standard deviation of 0.61. In the case if considering each item the experimental group felt convenience when wearing the mask which was at a high level with the highest mean is 4.47. Next, the herbal smell was equal to 4.36. The face mask with lemon grass filter, lead to the cost reduction of giving away souvenirs for Extreme Intermedia Co. Ltd. Also, it indirectly promoted the company marketing and promoted the exhibitors’ hygiene in products and service exhibition.

Keywords:  Face mask, Lemongrass, Souvenir.


หน้ากากผ้าสมุนไพรกลิ่นตะไคร้  | Face Mask with a Lemon Grass Filter

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1474
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print