การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายธุรกิจส่งออก

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายธุรกิจส่งออก
Procedures for Audit Planning and Auditing Documents
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววัชรี  มานะดี, นางสาววารุณี   ศรีประเสริฐ
MissWatcharee  Manadee, Miss Varunee Sriprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วัชรี  มานะดี, วารุณี  ศรีประเสริฐ. (2558). การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายธุรกิจส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านการสอบบัญชี และบริการงานที่ให้ความเชื่อมั่น, ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป, การตรวจสอบระบบบัญชีอื่นๆ, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และด้านภาษีอากร

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี  โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี  เช่น การวางแผนการตรวจสอบ, วิธีการตรวจสอบ, เทคนิคการตรวจสอบ  และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นต้น การวางแนวการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีที่ เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: แนวการสอบบัญชี, การวางแผนการตรวจสอบ, เทคนิคการตรวจสอบ 


Abstract

Kamol Bavorn Auditing Office Co.,Ltd. Provides auditing, assurance engagement service with Thai standards on auditing, accounting system audit, taxation law and Accounting advisory services.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant auditor at Kamol Bavorn Audit Office Co.,Ltd. The responsibilities were to perform audit planning and control, auditing method, audit technique, and definition of audit framework and others. These audit programs help in the process to locate audit evidence that will help the auditor to determine the framework of the audit by comparing contradictory data and falsified key information so that the standards of the audit is formed.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Audit planning, Audit Programs, Audit technique


 การตรวจสอบรายได้ และค่าใช้จ่ายธุรกิจส่งออก / Procedures for Audit Planning and Auditing Documents 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 307
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code