การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: January 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม
Decision Making on Pursuing a Master’s Degree of Undergraduate Students Studying at Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศรัณย์วีร์ เอมะศิริ
Mr. Saranwee Emasiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ศรัณย์วีร์ เอมะศิริ. (2562). การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 394 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ ม.6 ยังไม่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นักศึกษาใหม่) คณะที่ศึกษาคือคณะบริหารธุรกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันของนักศึกษามาจากพ่อแม่/ ผู้ปกครอง มากที่สุด ให้ระดับความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยด้านครอบครัว ด้านการเงิน ด้านสถาบันการศึกษา และด้านสังคมในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยด้านสังคมสูงที่สุด มีความต้องการที่จะศึกษาต่อปริญญาโทในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม คือ อายุ, เกรดเฉลี่ยสะสมของมหาวิทยาลัยสยาม และคณะที่ศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม คือปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา และปัจจัยด้านสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ: ปริญญาโท, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยสยาม


Abstract

The purposes of this research were: (1) to study the personal factors that affect decision making on pursuing a master’s degree of undergraduate students studying at Siam University; (2) to study basic factors that affect decision making on pursuing a master’s degree of undergraduate students studying at Siam University; and lastly (3) to study decision making on pursuing a master’s degree of undergraduate students studying at Siam University. For this research, through specific sampling, there were 394 samples. The tools for gathering information were questionnaires and statistics used to analyze data were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-test and One-Way ANOVA.

The result from the research showed that the majority of the participants were female, 21 years old, highest level of education was grade 12, with no GPA (new students), studying in the Bachelor of Business Administration program, the monthly income was less than 10,000 baht and the source of monthly income was from their parents/ guardian. Basic factors, consisting of family, finance, educational institution and society, affected the students’ decision making on pursuing a master’s degree which most of them were at high level in overall, and with society had the highest average score. The desire to study a Master’s Degree of students was moderate level. Hypothesis testing found that personal factors that affected decision making on pursuing a master’s degree of undergraduate students studying at Siam University were age, GPA and faculty at a significance level of 0.05. Basic factors that affected decision making on pursuing a master’s degree of undergraduate students studying at Siam University were family, finance, educational institution and society at a significance level of 0.05.

Keywords: Master’s degree, Students, Siam University.


การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม / Decision Making on Pursuing a Master’s Degree of Undergraduate Students Studying at Siam University

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 900
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code