คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

Last modified: December 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
Factors Affecting Satisfaction on Service of Krungthai Bank, Phutthamonthon Sai 5 Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณิชาภา กลัดทรัพย์
Ms. Nichapha Kladsub
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ณิชาภา กลัดทรัพย์. (2563). คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่มาซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และ (3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี  สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอลพริ้นเซส จากความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอล พริ้นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอลพริ้นเซส สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

คำสำคัญ: ครีมบำรุงผิว, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ


Abstract

The purposes of this study were: (1) to study the personal factors of people who buy Oriental Princess skin care cream at Central Rattanathibet branch; (2) to study the level of brand value perception of Oriental Princess skin cream at Central Rattanathibet branch;  and (3) to study the buying decision of Oriental Princess at Central Rattanathibet branch. The sample group consisted of 400 customers of Central Department Store, Rattanathibet branch, by accidental sampling.  The research tools used were questionnaires. The analysis of the statistical data used ​​consisted of percentage, mean, and standard deviation and  hypothesis testing used Chi-Square. The research results showed that most of the samples were female, 41-50 years old, single status. They worked for a private company, had with a monthly income of 30,000 Baht or more, and completed a bachelor’s degree. In addition, the researcher found that most respondents decided to buy Oriental Princess skin care cream due to satisfaction in making the purchase decision was at the highest level. The hypothesis testing found that personal factors related to the buying decision of the Oriental Princess skin care cream and brand value was related to the buying decision of Oriental Princess skin care cream at Central Rattanathibet Branch.

Keywords: Skin cream, Brand value, Purchase decision.


คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ | Brand Value Affecting the Buying Decision of Skin Care Cream in Oriental Princess Brand, at Central Department Store Rattanathibet Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพริ้นเซสสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 786
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code