ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร
Crispy Chicken with Herbal Salad
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กนกภรณ์ พรภัทรนันท์, นางสาว ขวัญจิตร์ จิตรหาญ
Ms. Kanokporn Pornphattharanun, Ms. Kwanjit Jithan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr.Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กนกภรณ์ พรภัทรนันท์ และ ขวัญจิตร์ จิตรหาญ. (2560). ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นการบริการด้านห้องพักและอาหารเป็นหลัก อาหารของโรงแรมที่มีชื่อเสียง คือ ข้าวมันไก่ ดังนั้นในแต่ละวันจะมีการใช้ไก่ในปริมาณมาก  ซึ่งคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่าลูกค้าไม่นิยมรับประทานหนังไก่ ทำให้มีหนังไก่เหลือจากการขายเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นทำยำหนังไก่กรอบสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้โดยการทำเป็นอาหารรูปแบบใหม่และลดต้นทุนให้กับโรงแรมได้อีกด้วย

ผลการศึกษาโครงงานเรื่อง “ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร” โดยเลือกใช้สมุนไพรต่าง ๆ ได้แก่ ใบย่านาง, เห็ดหอม, คะน้า, แครอท, มะเขือเทศและหอมหัวใหญ่ โดยมีสรรพคุณต้านมะเร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระและสรรพคุณอื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งสังคมในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่รักสุขภาพกันมากขึ้น

การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า พนักงานและลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องความสะอาดและความสดใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด ความพอใจในเรื่องสีสันอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในเรื่องกลิ่นและเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับปานกลาง รสชาติอยู่ในระดับปานกลางและสามารถนำไปปรับใช้จริงในห้องอาหารต่าง ๆของโรงแรมได้ในอนาคต

คำสำคัญ: หนังไก่กรอบ, สมุนไพร


Abstract

The Montien Bangkok Hotel was opened to serve both Thai and foreign clients with main emphasis on room and food services. The most popular dish of the hotel is Hainanese Chicken Rice. So, there is a daily consumption of chicken in large quantities. The authors observed that customers do not prefer to eat the chicken skin. Therefore, the authors had invented the menu item of Crispy Chicken with Herbal Salad in order to increase income and reduce costs for the hotel.

The final project, Crispy Chicken with Herbal Salad project, used herbs, such as baiyanang, mushrooms, kale, carrots, tomatoes and onions. The ingredients have many antioxidant properties.

Based on the distributed questionnaires, the respondents ware satisfied with cleanliness and freshness at the highest level; colour at a moderate level; smell, texture and taste at a moderate level. It can be adapted for use in the restaurant and hotel in the future.

Keywords:  Crispy Chicken Skin, Herb.


ยำหนังไก่กรอบสมุนไพร | Crispy Chicken with Herbal Salad

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 377
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print