ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง
Competitor Records System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย  ณัฐวุฒิ    ภัยสูญสิ้น    5704800058, นาย  นราวิทย์  เลี้ยงอยู่   5704800079
Mr.  Nutthawut Phaisoonsin    5704800058, Mr.  Narawit  Laingyou   5704800079
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์   รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ ภัยสูญสิ้น และนราวิทย์  เลี้ยงอยู่. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยพลักดันลูกค้าในด้านธุรกิจและรับพัฒนาโปรแกรมจัดการเทคโนโลยี ที่สนับสนุนและผลักดันการทำงานในองค์กรครอบคลุม ปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งอยู่หลายแห่ง และการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งนั้นเป็นการบันทึกลงโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งทางบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่งขึ้นมา โดยระบบสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูรายละเอียดข้อมูลของบริษัทที่เราต้องการนำมาวิเคราะห์ได้ และมีการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการค้นหา โดยทำการพัฒนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio Codeโดยใช้ภาษา Angular, Java, CSS พัฒนารูปแบบ MVC และใช้ MySQL Workbench สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL Server โดยระบบสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน และบริษัทอื่นๆ ในการเข้าใช้ระบบสามารถเข้าถึงได้ง่าย

คำสำคัญ: บริษัท ไอทีซันคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง, คู่แข่ง


Abstract

IT Sun Corporation Co., Ltd. Has an important role to impel customers in business and develope technology management programs that support and drive work in a comprehensive organization. Currently, there are many competitors. An analysis of competitor data was recorded in Microsoft Excel. The students were assigned to develop a competitor’s record keeping system. The system allows application for membership to use the system, log in, add, delete, edit, and view details of the company that we want to analyze. The data is recorded in the database for easy searching. The web application was developed with Microsoft Visual Studio Code using Angular, Java, CSS, and developed MVC formats and using the MySQL Workbench for managing MySQL Server databases. The system can increase convenience for employees and allows other companies to access the system easily.

Keywords:  IT Sun Corporation Co., Ltd. , Competitor Records System, Competitor.


ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง |  Competitor Records System 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 181
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print