ระบบบันทึกข้อมูลการขาย บริษัท ซัน ไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบันทึกข้อมูลการขาย บริษัท ซัน ไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Sales Record System IT Sun Corporation Co, Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐริดา บัวคำ 5704800087, นายณฎฐธรรม เปรมัษเฐียร 5804820001
Miss Nuttarida  Buakum 5704800087, Mr. Natathum  Premashthira 5804820001
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

ณัฐริดา บัวคำ และ ณฎฐธรรม เปรมัษเฐียร. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลการขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรซั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป รวมถึงบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยทางบริษัทมีความต้องการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการจัดทำใบเสนอราคา ใบขาย และใบเสร็จรับเงิน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขาย โดยใช้เทคโนโลยีที่บริษัทมีการใช้งานอยู่ ได้แก่โปรแกรม Oracle สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล จัดทำฟอร์มและรายงาน เขียนชุดคำสั่งด้วยภาษา PL/SQL โปรแกรมประกอบด้วยฟังก์ชัน 1. การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า 2. การบริหารจัดการข้อมูลสินค้า 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. จัดทำใบขาย และ 5. จัดทำใบเสร็จรับเงิน ผลการทดสอบโปรแกรมจากการใช้งานของผู้ใช้ พบว่า สามารถสร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าได้เพียง 1 ใบต่อลูกค้า 1 คน (1:1) จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้มากกว่า 1 ใบ (1:N)

คำสำคัญ: ระบบการขาย, ใบเสนอราคา, ออราเคิล


Abstract

IT Sun Corporation Co., Ltd. is a service provider of software solutions, including computer system maintenance and sales of computer peripherals. The company plans to develop a prototype system for manipulating the quotations, sales slips, and receipts. We, the cooperative education student, have developed a sales record system by using the technology the company is using, is Oracle, for database management, and manipulating forms and reports. To code with PL/SQL language. The program consists of functions including 1. Customer information management 2. Product information management 3. Quotation manipulation 4. Sales slip manipulation and 5. Receipt manipulation. The program testing results by the user showed that only one quotation can be created per customer (1:1), therefore it has to be maintained to be able to produce more than one quotation per customer (1:N).

Keywords:  Sales System, Quotation, Oracle.


ระบบบันทึกข้อมูลการขาย บริษัท ซัน ไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Sales Record System IT Sun Corporation Co, Ltd.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 288
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print