เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์

Last modified: April 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์
Oil Gel to Relieve Dizziness from Citrus Extract and Mint Leaves
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย  กัมปนาท   เอี่ยมสอาด, นางสาว นนท์ณารีย์   พิทักษ์นภา
Mr. Kampanat  Aemsaard, Ms. Nonnaree  Pitaknapa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Miss Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

กัมปนาท  เอี่ยมสอาด และ นนท์ณารีย์  พิทักษ์นภา. (2563). เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเวิลด์ สตาร์ ฮอลิเดย์ และได้ร่วมออกทริป ในการให้บริการจัดการท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม อสม. ตามนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ผู้จัดทำได้พบปัญหาว่าระหว่างการเดินทางของลูกค้า ซึ่งส่วนมากจะเป็นลูกค้าอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี มักจะมีอาการวิงเวียนศีรษะเนื่องจากต้องนั่งรถเป็นเวลานาน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาทดลองทำผลิตภัณฑ์เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำมันจากสมุนไพรไทยดังกล่าว เพื่อเป็นของที่ระลึกแจกให้กับนักท่องเที่ยวทดแทนของที่ระลึกที่มีราคาแพงกว่า รวมทั้งเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์บริษัท ให้เกิดการจดจำตราสัญลักษณ์ของบริษัท

หลังจากคณะผู้จัดทำได้ศึกษาและทดลองทำผลิตภัณฑ์เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์ โดยได้แจกให้กับนักท่องเที่ยวให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าเจลน้ำมันมีกลิ่นหอมติดทนนานโดยระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57) อีกทั้ง    ผลิตภัณฑ์เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์ได้ใช้ในการแจกลูกค้า ยังสามารถช่วยบริษัทในการลดต้นทุนของที่ระลึกให้กับลูกค้าได้ถึง 68.36 บาทต่อชิ้น รวม 40 ชิ้น รวมเป็นเงิน 2,734.40 บาท

คำสำคัญ: เจลน้ำมัน, วิงเวียนศีรษะ, สมุนไพร


Abstract

During participation in cooperative education work at World Star Holidays Company, the authors joined with a company trip. It was found that most of the customers who joined the trip suffered from dizziness and fainted.    Therefore, the authors studied making an oil gel from citrus extract and mint leaves, which has benefit for dizziness relief.  This study aimed to make  the oil gel from citrus extract and mint leaves to reduce the cost of souvenirs distributed to tourists, and to promote the company logo.

After the authors studied and experimented with the oil gel from citrus extract and mint leaves, it was distributed to samples for testing. 30 sets of questionnaires were collected for evaluation.  As a result, the data analysis showed that most of the samples were satisfied with the product, with mean score is 4.57. Moreover, the oil gel from citrus extract and mint leaves were given to the customers. This project helped the company to reduce costs of souvenirs up to 68.36 baht per piece.  So, the company could save for 2,734.40 baht from 40 pieces distributed.

Keywords:  oil gel, relieve, dizziness.


เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์|Oil Gel to Relieve Dizziness from Citrus Extract and Mint Leaves

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 297
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print