สบู่บีทรูท

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สบู่บีทรูท
Beetroot Soap
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอรอนงค์   แสนเมืองมา
Miss Onanong Saenmueanma
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

อรอนงค์ แสนเมืองมา. (2560). สบู่บีทรูท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saenmueanma O. (2017). Beetroot soap. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

  โครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่องสบู่บีทรูทจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและทดลองทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดต้นทุนการจัดซิ้อสบู่ล้างมือในโรงแรมและยังช่วยลดปริมาณขยะสดในสถานประกอบการ เพราะสบู่เป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทุกวัน เราใช้สบู่เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและได้เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel, Bangkok) ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในห้องอาหารซึ่งในห้องอาหารมีบริการคั้นน้ำผักและผลไม้สดๆโดยใช้เครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกาก ในแต่ละวันจะมีแขกเข้ามาใช้บริการห้องอาหารเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีเศษกากผลไม้ที่ต้องทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน จากจุดนี้ผู้จัดทำจึงได้เล่งเห็นถึงปัญหาจากกากผลไม้เหลือทิ้ง

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นสบู่ที่ทำมาจากผลไม้จึงได้เลือกบีทรูทขึ้นมาทำซึ่งช่วยในการแก้ปัญหาสารเคมีที่มีในสบู่และเป็นการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ให้กับโรงแรมเพราะทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงไม่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาการแพ้ต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวอีกด้วย เมื่อได้สบู่บีทรูทแล้วได้นำไปให้พนักงานแผนกต่างๆได้ทดลองใช้และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานแผนกต่างๆในห้องอาหารแมริออทคาเฟ่ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เป็นจำนวน 30 ชุด สรุปผลได้ว่าความพึงพอใจที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุดเพราะมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งนำมาแปรรูปเป็นสบู่ที่ทำมาจากผลไม้และช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีต่อโรงแรม

คำสำคัญ: สบู่บีทรูท


Abstract

This Co-Operative Education Project on Beetroot Soap was conducted to study and to create a product to help to reduce the cost of hand soap purchase of the hotels, as well as to reduce the quantity of garbage because soap is considered as a necessary daily product for cleaning our body. According to the study on information and participating in the Co-Operative Education Project at JW Marriott Hotel, Bangkok, the creator was a trainee of a restaurant and found that there was a large amount of wasted fruits and vegetables after extracting juice every day. From this fact, the creator found the problem on these wasted fruits and vegetables.

As a result, the creator had an idea to process some waste fruits as soap. Accordingly, beetroot was selected because it helped to solve the problem on chemicals in soap and utilize waste materials for benefits of the hotel. Since it was made of natural materials, there was no harmful ingredient to cause any danger or allergy. In addition, it also helped to nourish skin. After creating a few beetroot soap, 30 sets of soap were distributed to employees in various departments for testing. Data on satisfaction was collected.

Based on data collected from the sample group, employees from various departments of Marriott Café of JW Marriott Hotel, Bangkok, who received 30 sets of soap, it could be concluded that their overall satisfaction was in a good level. The highest level of satisfaction was creativity on processing waste materials as fruit soap that could help to reduce the cost of the hotel properly.

Keywords:  Beetroot Soap.


สบู่บีทรูท | Beetroot Soap

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 619
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print