ออกแบบและสร้างเครื่องมือตัดแม่พิมพ์ออฟเซต

Last modified: August 27, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ออกแบบและสร้างเครื่องมือตัดแม่พิมพ์ออฟเซต
Design and Create the Tools for Cutting Offset Printing Plates
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสรธัญ ขำนพคุณโชค, นายอรุณรัชช์ ทองอุดม, นางสาวดวงหทัยลักษณ์ เอกภาณุศิริ
Mr.Sorathun Khamnopakhunchok, Mr.Aroorat Thongudom, Mr.Dounghathailuck Eakpanusiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สามารถ ใจซื่อ
Mr.Samart Jaisue
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

สรธัญ ขำนพคุณโชค, อรุณรัชช์ ทองอุดม และ ดวงหทัยลักษณ์ เอกภาณุศิริ. (2559). ออกแบบและสร้างเครื่องมือตัดแม่พิมพ์ออฟเซต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอโครงงานการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดเพลท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับตัดแม่พิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตซึ่งมีความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ที่ใช้ภายในบริษัท รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด แทนการตัดแบบเดิมที่ใช้มีดคัดเตอร์ตัดแม่พิมพ์ด้วยมือ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เกิดของเสียมากมายและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดเพลททำให้ได้เพลทที่ตัดด้วยเครื่องนี้ได้มาตรฐาน เที่ยงตรงกว่าการใช้การตัดแบบเดิมมาก จึงทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ สถิติของเสียที่เกิดจากการตัดเพลท 3 เดือน ก่อนมีการใช้เครื่องตัดเพลทมีของเสียมากถึง 32% เมื่อใช้เครื่องตัดเพลทใน 3 เดือน มีของเสียลดเหลือ 15% ลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทลงได้ 31,416 บาท ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดทำให้ตัดผิด ไม่ได้เกิดความเสียหายจากเครื่องตัดเพลท และเกิดจากการขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ การใช้เครื่องตัดเพลทนี้ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในการตัดเพลทและลดเวลาในการปฏิบัติงานลงด้วย

คำสำคัญ: แม่พิมพ์ออฟเซต, เครื่องตัดเพลท, เครื่องพิมพ์ออฟเซต


Abstract

This cooperative education project presents the design and creates the tools for cutting offset printing plates not more than 4 millimeters, instead of using hand-cut printing plates (Manual). The cutter plate tools would be used inside the Royal Paper Form Company Limited, which would reduce the loss of the printing plate due to errors in the cutting by employees that are not accurate and reduce accidents from the operation. Statistics of waste generated from cutting plates 3 months before the use of the plate cutting machine has up to 32% waste. When using the plate cutter in 3 months, waste was reduced to 15%, reducing the cost to the company by 31,416 Baht, in which the waste that occurred was caused by wrong communication. The wrong cut was not damaged by the plate cutter and caused by a lack of expertise in using the tools. The use of this plate cutting machine does not cause accidents in cutting plates and also reduces operating time.

Keywords: Offset plate, Cutter plate, Offset printing machine.


ออกแบบและสร้างเครื่องมือตัดแม่พิมพ์ออฟเซต Design and Create the Tools for Cutting Offset Printing Plates

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 289
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code