พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร
Development of a Document Verification System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกชพร  สุขมอญ  6004800006, นางสาวพรทิพย์   อ่อนประไพ  6004800022
Miss Kodchaporn  Sukmon  6004800006, Miss Pronthip  Onprapai  6004800022
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

กชพร สุขมอญ และพรทิพย์   อ่อนประไพ. (2563). พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sukmon K. &  Onprapai P. (2020). Development of a document verification system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทการให้คำปรึกษาด้านไอที การพัฒนาโซลูชันด้านไอทีที่ซับซ้อนบริการที่เปิดใช้งานไอที และการเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้กับลูกค้าระดับบนในภาคธุรกิจต่างๆ โดยทางบริษัทได้รับมอบหมายงานจากศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Trade Finance Center: TFC) ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศภายในธนาคาร และเชื่อมโยงกับระบบของสมาคมธนาคารไทย ที่พัฒนาร่วมกับบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) เพื่อให้สามารถป้องกันการใช้เอกสารมาขอเบิกใช้สินเชื่อซ้ำซ้อน (Duplicate Finance) ระหว่างธนาคารสมาชิกได้อีกและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นทางบริษัทจึงมอบหมายให้คณะผู้จัดทำทำการพัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร โดยพัฒนาเป็น Web Application ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code, Angular และ Sping Boot โดยใช้ภาษา Java พัฒนาเป็นรูปแบบ MVC และใช้ DBearver ในการดูแลระบบฐานข้อมูล โดยระบบสามารถช่วยการทำธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศนั้นรัดกุมและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า, ตรวจสอบเอกสาร, เอ็มเอฟอีซี, การทำธุรกรรม


Abstract

MFEC Public Company Limited is an IT consulting company, developing complex IT solutions, IT-enabled services and enabling IT infrastructure for top-tier customers in various business sectors. The company was assigned a task from the Trade Finance Center (TFC), which had an idea to develop tools for monitoring and controlling international trade credit transactions within the bank. The tools were linked to the system of the Thai Bankers’ Association Developed with National ITMX Company Limited (NITMX) to prevent the use of documents for duplicate credit (duplicate finance) between member banks and to comply with the Bank of Thailand’s best practices. The company was assigned to develop a Document Verification System via a Web Application with Microsoft Visual Studio Code, Angular and Spring Boot using Java language. It was developed in MVC format and used DBearver to maintain the database system. The system can help make international trade credit transactions become more streamlined and efficient.

Keywords:  Export and Import, Business Operation Center, Documents Check, MFEC.


พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร |  Development of  a Document Verification System  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 494
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print