แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม
We Invited Application, a Social Network for Activity Lovers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพชระ  กันทา 6004800028, นางสาวนันทภรณ์   ภุมรินทร์  6004800042
Mr. Patchara  Kantha   6004800028, Miss Nanthaporn   Pummarin  6004800042
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา   แหยมเจริญ
Miss Janya   Yamchareon
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

พชระ  กันทา และ นันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2563). แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kantha P. & Pummarin N. (2020). We invited application, a social network for activity lovers. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันมาร่วมทำกิจกรรม ทำให้เกิดสังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม เกิดมิตรภาพและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส ผู้ใช้สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างกิจกรรมและผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรม ระบบยังมีฟังก์ชันการแนะนำกิจกรรมตามความชอบส่วนบุคคล ในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ได้ออกแบบตามหลักการของ UX และ UI และการพัฒนาระบบได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีครอสแพลทฟอร์มและระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Flutter Framework และภาษา Dart จัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase

คำสำคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, สังคมคนรักกิจกรรม, โมบายแอปพลิเคชัน


Abstract

The objective of this project was to develop an application for finding friends to participate in activities, to create an online community for activity lovers, and to build friendships and new experiences through social media. The application was developed as a mobile application that supports on both Android and iOS operating systems. The user can be both an activity creator and an activity requester. The system also has a function to recommend activities based on personal preferences. The user interface design was based on the principles of UX and UI, and system development applied cross-platform technology and NoSQL database management systems. The development tools were Flutter Framework, Dart language and Firebase.

Keywords: social media, activity lover community, mobile application.


แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม|We Invited Application, a Social Network for Activity Lovers   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2054
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print