การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม

Last modified: February 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม
Executing Small Business Audit Services at Winon Audit Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอภิชัจ  เมตตานนท์, นายน๊อต มะปัญญา
Mr. ApichutMettanon, Mr. Nort Mapanya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิ์ศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อภิชัจ  เมตตานนท์, น๊อต  มะปัญญา. (2561). การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท วินออน ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มีการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและด้านบัญชี การให้บริการตรวจสอบบัญชีทั้งการให้บริการสอบบัญชีในรายปีและรายไตรมาส และให้บริการรับจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และการเลิกกิจการ

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท บริษัท วินออน ออดิท จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี  โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง  เช่น จัดทำงบการเงิน, จัดทำหมายเหตุประกอบ,จัดทำกระดาษการผู้สอบบัญชี, การทดสอบการคำนวณต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้-เช่าชื้อ

ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: งบการเงิน, หมายเหตุประกอบ, กระดาษทำการผู้สอบ, การทดสอบการคำนวณ


Abstract

Winon Audit Co., Ltd provides auditing, providing registration services for liquidation, taxation law and accounting advisory services. Audit services including annual and quarterly audit services and providing services for establishing companies and partnership, providing registration services for liquidation.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant auditor at Winon Audit Co., Ltd. The responsibilities were to financial audit, prepare note to financial statement, prepare working paper, calculation test such as depreciation method.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: financial audit, note to financial statement, working paper calculation test, depreciation method.


การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม / Executing Small Business Audit Services at Winon Audit Co., Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 389
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code