ขั้นตอนการปิดงบการเงิน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการปิดงบการเงิน
The Process of Closing Financial Statements
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวไอรดา พวงประเสริฐ
Miss Irada Puangprasoet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ไอรดา พวงประเสริฐ. (2561). ขั้นตอนการปิดงบการเงิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษา”ขั้นตอนการปิดงบการเงิน”ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงขั้นตอนการปิดงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการปิดงบการเงินจากประสบการณ์จริง ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนการปิดงบการเงินมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ โดยโครงงานนี้จะกล่าวตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร การบันทึกบัญชี ไปจนถึงการออกงบการเงิน ซึ่งการปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องนั้นมีความสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมากทั้งทางด้านกฎหมายและด้านธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และมีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งต้องจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินและนำส่งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่การปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินไม่ใช่เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการเพียงเท่านั้น เพราะงบการเงินยังช่วยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในปัจจุบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานและใช้ในการวางแผนการดำเนินงานหรือใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ โดยโครงงานนี้จะสามารถเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่อง”ขั้นตอนการปิดงบการเงิน” เพื่อจัดทำงบการเงินได้อีกด้วย

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, จัดทำบัญชี, งบการเงิน, ปิดงบการเงิน, รายงานทางการเงิน


Abstract

The objective of this study was to collect and compile data about the processes of closing financial statements of registered partnerships and limited companies. This study aimed to investigate the ways to close financial statements from real experience. The results indicated that there were many complex processes of closing financial statements. This task is quite difficult for beginners without prior experience. This project will discuss data and document collection, accounting records, as well as the issuance of financial statements. It could be said that closing and preparing the financial statements correctly are very important to the business in terms of legal and business purposes. The law requires that the juristic person is responsible to prepare the accounting and close the financial statements at least once a year, as well as to provide auditors with prepared financial reports and submit them to relevant government agencies. However, the purpose of closing and preparing the financial statements is not only to be submitted to the government agency, but also to enhance the knowledge of a business owner or management so they know the current financial status and operating performance of the business to assess the efficiency of management and for business planning or decision making, including evaluating future situations. The findings of this project would be beneficial as guidelines for those interested in studying “The process of closing the financial statements,” to help prepare financial statements as well.

Keywords: Account Recording, Accounting, Financial Statements, Financial Statements, Financial Reports.


ขั้นตอนการปิดงบการเงิน / The Process of Closing Financial Statements

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 818
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code