การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

Last modified: February 19, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
Recording input tax and output tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสิทธิศักดิ์ พลสงคราม
Mr. Sittisak Ponsongkram
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สิทธิศักดิ์ พลสงคราม. (2561). การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในการทำกิจกรรม สหกิจศึกษา ข้าพเจ้าได้ไปเข้า ศึกษาทำงานที่บริษัท แอ็คเคารติ้ง ไอโนว จำกัด บริษัทมีที่ตั้งอยู่ ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตแสมดำ ในบริษัท แอ็คเคารติ้ง ไอ โนว จำกัด เป็นบริษัทรับทำบัญชีให้กับบริษัท ต่าง ๆ และมีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ในบริษัทข้าพเจ้ามีหน้าที่เป็น ผู้ทำบัญชี หน้าที่ของข้าพเจ้า คือ นำส่งภาษีซื้อ และภาษีขาย นำส่งให้กับกรมสรรพกร ต้องใช้ข้อมูล รายได้และค่าใช้จ่าย มาคำนวณหา กำไรขาดทุน เพื่อนำส่งภาษีให้กรมสรรพกร ในการทำภาษีซื้อและภาษีขาย ต้องตรวจสอบข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่ทำให้เกิดผลเสียแก่ลูกค้าและความน่าเชื่อถือของบริษัท ภายหลังจากการทำกิจกรรมสหกิจ ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์มากมาย เช่นความอดทน ความตั้งใจ ความรอบคอบ ที่จะมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ  :   นำส่งภาษี, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย


Abstract

The cooperative education activities, I went to work and study at Accounting I Know Co. Ltd. The company is located in Bangkok, Samae Dam area. Accounting I KnowCo.Ltd.  is an accounting service for other businesses and provides services to submit taxes like income tax, additional tax and withholding taxes. I worked from May to August, and my duty was an accountant. The work was to provide input and output tax and deliver it to the Revenue Department,which requires information of income and expenses to calculate profit and loss for tax submission to the Revenue Department. When making input tax and output tax, data must be checked multiple times to prevent errors. That causes negative effects to the customers and the reliability of the company. After doing cooperative activities I received many benefits, such as patience, intention, prudence to apply the knowledge used.

Keywords:  Summit tax, Input tax, Output tax.


การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย / Recording input tax and output tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 758
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code