ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์

Last modified: February 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์
Factors Affecting Decision to Purchase Special Lotteries at Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพล คันธชาติศิริกุล
Mr. Tanapol Kantachatsirikul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ธนพล คันธชาติศิริกุล. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ (2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ (3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในกรวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท นอกจากนี้ การพิจารณาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ส่วนใหญ่พิจารณาจากผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ย วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ คือ เพื่อเป็นการออม โดยข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่มากจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจระดับสูงที่สุด คือด้าน ผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์


Abstract

The purpose of this research were: (1) To investigate the personal factors of special GSB lotteries buyers at the Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch; (2) To study the marketing mix affecting customer decision to buy special GSB lotteries tickets at the Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch; and (3) To study the purchasing decision of special GSB lotteries at the Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch. The sample group was 400 people with purposive sampling and used a questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing used Chi-square statistics.

The results of this research indicated that most of the samples were male, aged between 21-30 years old, married, graduated with a bachelor’s degree, worked as a Government Employee/ State Enterprise Employees and earned monthly income of 20,001-30,000 Baht. Furthermore, the criteria supporting the decision to buy a special GSB lotteries at the Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch is mainly based on products and interest rates.  The main objective in deciding to purchase special GSB lotteries tickets is to save.  Most of the information receives from Government Saving Bank officials in addition, the research found that the highest level of decision-making was product.  Hypothesis test showed that personal factors and marketing mix were related to the decision to purchase special GSB lotteries tickets at the Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch.

Keywords: Marketing mix, Buying decision, Government Savings Bank, Sathorn City Tower Branch.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์| Factors Affecting Decision to Purchase Special Lotteries at Government Saving Bank Sathorn City Tower Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร์

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 912
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code