ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา ที่อาศัยในการกีฬาแห่งประเทศไทย

Last modified: October 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬาที่อาศัยในการกีฬาแห่งประเทศไทย
Factors influencing customer decision on buying Adidas sport shoes in Sports Authority of Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ทัตพิชา สกุลกิตติยุต
Miss Tathpisha Sakulkittiyut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ทัตพิชา สกุลกิตติยุต. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา ที่อาศัยในการกีฬาแห่งประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา ที่อาศัยอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้ออดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา ที่อาศัยอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้ออดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา ที่อาศัยอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการสำรวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) และได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้นจำนวน 427 ชุด

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา อาศัยอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความแตกต่างกันในด้านของชนิดกีฬา อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีการตัดสินใจซื้อมากกว่าช่วงอายุ 26 – 35 ปี นอกจากนี้การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการตัดสินใจซื้อมากกว่าการศึกษาระดับต่ำกว่ากว่าปริญญาตรี และระดับรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุด

ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS) มีจำนวน 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตทางด้านธุรกิจกีฬาสามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิเคราะห์และพัฒนาแผนการตลาดวางนโยบายการตลาดให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพิ่มมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: รองเท้ากีฬา, อดิดาส (ADIDAS), นักกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)


Abstract

The study of factors influencing customer decision on buying Adidas sport shoes in Sport Authority of Thailand. The objectives of this study are: (1) to study the personal factors affecting the decision to buying Adidas sport shoes in Sport Authority of Thailand (2) to study marketing mix factors affecting the decision to buying Adidas sport shoes in Sport Authority of Thailand. As a survey, 427 questionnaires were filled out by Adidas customers who are athletes living in the Sport Authority of Thailand area.

Results are based on purchases that were influenced by product and promotion in decreasing order.

Demographically, customers who are athletes with different type of sport, ages, occupation, education and income levels had different buying behaviors. Those older than 18 to 25 tended to buy more than older consumer, bachelor’s degree or higher educational level tended to buy more than those with lower bachelor’s degrees. Consumer earning 10,000 – 20,000 baht monthly tended to buy more than customer in other income ranges.

This research can be used as a guideline for sport shoes business of researchers who are interested in this field including for analysis, marketing plan, marketing policy

Keyword: Sports shoes, Sports Authority of Thailand, Adidas.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาอดิดาส (ADIDAS)ของผู้บริโภคที่เป็นนักกีฬา ที่อาศัยในการกีฬาแห่งประเทศไทย | Factors influencing customer decision on buying Adidas sport shoes in Sports Authority of Thailand

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1824
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code