ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Last modified: October 29, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Factors Influencing Taking Leave of Flight Attendants of Thai Airways International Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปัญญาทิพย์ ม่วงศรี, นางสาว ธัญญาภรณ์ กลิ่นจันทร์
Ms. Panyatip Muangsri, Ms. Thanyaporn Klinchan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

ปัญญาทิพย์ ม่วงศรี และธัญญาภรณ์ กลิ่นจันทร์. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Muangsri P., Ms. Thanyaporn Klinchan T. (2017). Factors influencing taking leave of flight attendants of Thai Airways International Public Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) งานวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 30 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี สถานภาพ โสด และ ตำแหน่งงาน AST/AHT (Air Steward Economy Class Trainee)(Air Hostess Economy Class Trainee) มีประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี ผลจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลางานมากที่สุดคือ ป่วย ภายใน 1 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลางานมากที่สุด คือ 1-5 ครั้ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทราบว่า การลาป่วย การลางาน บางกรณีจะต้องขึ้นมาติดต่อกองระเบียบและวินัยบุคลากร การมาติดต่อกองระเบียบและวินัยบุคลากร มากที่สุดคือ ทราบจากดูตารางเวลามีรหัสให้มา ปัญหาที่ทำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถมาติดต่อกับกองระเบียบและวินัยบุคลากร มากที่สุดคือ ไม่ต้องการชี้แจงเหตุผล และช่วงเวลาที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสะดวกเข้าติดต่อกับทางกองระเบียบและวินัยบุคลากร มากที่สุดคือ ก่อนที่จะไปบิน ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ดียิ่งขึ้นและสามารถเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในองค์กรในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริการ, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน


Abstract

This research aimed to study factors influencing leave of flight attendants of Thai Airways International Public Company Limited. This research applied qualitative method by using 30 sets of questionnaires for data collection. Most of the respondents were female between 22-30 years old who were single and have worked as AST/AHT (Air Steward Economy Class Trainee)(Air Hostess Economy Class Trainee) for 6-10 years. The result has revealed that sick leave was the most frequent reason for taking leave and flight attendant mostly taking leave for 1-5 times a year. Flight attendants acknowledged that they need to contact Personnel Regulations and Discipline Department when they taking leave for sickness or other kind of leaves. Flight attendants tended to contact Personnel Regulations and Discipline Department when they know this issue from the issued schedule. Flight attendants did not want to clarify the reason of taking leave were the major factor identifying why they did not acknowledge Personnel Regulations and Discipline Department. The time that was the most popular to contact Personnel Regulations and Discipline Department was when the flight attendants headed to work. This research benefits for better understanding factors influencing taking leave of flight attendants and can be used for reforming and developing the organization by increasing future efficiency.

Keywords:  Efficiency, Service, Flight attendants.


Factors Influencing Taking Leave of Flight Attendants of Thai Airways International Public Company Limited

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 194
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code