ที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก

Last modified: February 23, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก
Bookmark from Plastic Bottles
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวิษณุ สุขดวง, นางสาวอัญชุลี สร้างพล
Mr. Wissanu  Sukduang, Ms. Aunchulee  Sangpon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

วิษณุ สุขดวง และ อัญชุลี สร้างพล. (2563). ที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ดูดีทัวร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับรองความเป็นมาตราฐานจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  และเป็นบริษัททัวร์ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในด้านการออกทัวร์ต่างจังหวัด และงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละงานมีการแจกของรางวัลเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความเห็นว่าต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเห็นว่าแต่ละครั้งที่ได้ไปออกทัวร์ต่างจังหวัด หรืองานอีเว้นท์ต่าง ๆ จะมีขวดน้ำที่เหลือจากที่ลูกทัวร์ใช้ไว้เป็นจำนวนมาก จึงได้คิดโครงงานที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่ในการออกทัวร์และงานอีเว้นท์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้อของรางวัลแจกลูกทัวร์ให้แก่บริษัท ดูดีทัวร์ จำกัด 2) เพื่อลดจำนวนขยะขวดพลาสติกที่เกิดจากการออกทัวร์และงานอีเว้นท์

จากโครงงานดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจโดยมีกลุ่มตัวอย่าง 33 คน โดยส่วนใหญ่ที่ทำการตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.6 และมีอายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดยพบว่าความพึงพอใจที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติกอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องรูปแบบของที่คั้นหนังสือโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.48 ซึ่งที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติกสามารถใช้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อของรางวัลได้

คำสำคัญ: ที่คั่นหนังสือ, ขวดพลาสติก, ลดต้นทุน


Abstract

Do dee Tour is a tour operator that has guaranteed its standard from Association of Thai Travel Agents (ATTA) and gained attention from numerous customers, especially in organizing tours to upcountry and events. Organizing tours and events, souvenirs were distributed to customers caused high cost for the company. The researchers decided to find ways to reduce the high cost of the souvenirs. Moreover, when organizing tours and events, customers threw away many plastic bottles, and these plastic bottles were recycled to produce the souvenirs as bookmarks. The project named ‘Bookmarks from Plastic Bottles’ aimsed to : 1) reduce the cost of souvenirs for customers of Do dee Tour ; 2) reduce plastic bottles after organizing tours and events.
According to the project, the researchers distributed 33 questionnaires to explore the satisfaction level towards the bookmarks from plastic bottles. Most of the respondents were female, 60.6 percent, and were 18-25 years old at 54.5 percent. The factor that gained highest satisfaction level was the appearance of the bookmarks, which had average at 4.48. The results showed that the bookmarks from plastic bottles reduced the cost of the souvenirs.

Keywords:  Bookmark, Plasticottle, Cost Reduction.


ที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก | Bookmark from Plastic Bottles

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 91
Previous: ปากกาจากกระดาษเหลือใช้
Next: แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ