ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร

Last modified: July 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
Factors influencing the customer decision to use Bangchak oil service station in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ธิมาภรณ์ สุขเสน
Miss Thimaporn Suksen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ธิมาภรณ์ สุขเสน. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติต่างประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test ( One Way ANOVA)  และ Multiple regression analysis สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1) ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากแตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สถานีบริการน้ำมันบางจาก


Abstract

The research was a study of factors affecting the customers’ decision to use Bangchak Oil service stations in Bangkok. The objectives of research were: (1) to study the personal factors affecting the decision to use services at Bangchak Oil service stations in Bangkok; (2) to study marketing mix factors influencing the decision to use Bangchak Oil service stations in Bangkok.  The sample group consisted of 400 randomly selected samples who lived in Bangkok. The tools used in this research were questionnaires. The data analysis used statistics analysis, which comprised percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. The results were summarized as follows: (1) the customers based on gender, marital status, occupation, educational level and incomes had different decisions to use Bangchak Oil service stations; (2) services marketing mix factors consisted of marketing promotion factors, process factors, price factors, physical evidence factors had a different influence on the decision to use Bangchak Oil service stations at significant 0.05 level.

Keyword: Marketing mix, decision, Bangchak Oil service stations.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร | Factors influencing the customer decision to use Bangchak oil service station in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1086
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code