การทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง

Last modified: March 3, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง
Accounting for Gold Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเกวรินทร์ จันทร์เผื่อน, นางสาวอาทิตยา แก้วเทียมบุตร
Miss Kewwarin Chanpeun, Miss Athithaya Keawtiemboot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

กวรินทร์ จันทร์เผื่อน และ อาทิตยา แก้วเทียมบุตร. (2559). การทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ บริษัท คุณปุ๊การบัญชี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท งานบัญชี จัดทำบัญชีประจำปีและรายเดือนยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทเน้นทำบัญชีให้กับกิจการร้านทอง คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง

ในการปฏิบัติงานคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานหลากหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของกิจการร้านทอง เช่น การบันทึกซื้อ-ขายทองรูปพรรณเก่า ทองรูปพรรณใหม่ การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มทองรูปพรรณ โดยการบันทึกบัญชีกิจการร้านทองจะบันทึกลงในสมุดรายวันแยกประเภท ได้แก่ สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย ซึ่งบริษัท คุณปุ๊การบัญชี จำกัด รับทำบัญชีกิจการร้านทองเป็นส่วนใหญ่ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เห็นประโยชน์ของการทำบัญชีกิจการร้านทอง เนื่องด้วยกรมสรรพากรมีนโยบายให้กิจการร้านทองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้องจัดให้มีการทำบัญชีและการเสียภาษีอากรอย่างเป็นระบบ ถูกต้องครบถ้วน เมื่อทางคณะผู้จัดทำมีความรู้ในการทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำความรู้ไปใช้กับการทำงานจริงในอนาคต ทางคณะผู้จัดทำจึงทำรายงานเล่มนี้

คำสำคัญ: การบัญชี, การรับทำบัญชี, กิจการร้านทอง


Abstract

Khun-Puh Karnbunchee Co. Ltd. is a business that handle accounting service, tax service, and registration service. The authors were assigned to private company legal registration, recording transaction, prepare an annual report, prepare a monthly report for the Department of Business Development and Revenue Department. The company provides service mainly with goldsmith shops and the author realized that accounting for goldsmith shops are crucial to the owner and legal issues.

By attending the internship under the cooperative program, the main task focused on the accounting records of goldsmith shops, such as new and old gold jewelry, trade records, and Value-Added Tax records. The recording were written down daily, separated by categories, daily purchased records, daily sold records, daily income records, and daily expense records. Nowadays, accounting for goldsmith shop is crucial for the Revenue Department because they have the policy to make the shop legal by registering the shop as a legal entity, and when goldsmith shops are legally registered, it has to properly recording transactions and pay tax under the law. The authors hope that this project will be useful for people who are interested in working in accounting fields.

Keywords: Accounting, Accounting Firm, Gold business.


การทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง / Accounting for Gold Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1616
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code