กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Last modified: March 1, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Registering Process of Value Added Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววริยา ดัชถุยาวัตร
Miss Variya Duchathuyawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
Miss Atchathorn Nuchitprasitchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วริยา ดัชถุยาวัตร. (2558). กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคือ การรับชำระภาษี งานคืนภาษี การตรวจสอบธุรกิจ การสำรวจและติดตามแหล่งภาษี การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงานส่วนงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม งานที่ได้รับมอบหมายคือการตรวจสอบเอกสารและการรับคำร้องจากผู้ประกอบการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) คือภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการปฏิบัติงานผู้จัดทำพบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มจึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเรื่อง “กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดยโครงงานเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ผู้ประกอบการ


Abstract

This cooperative education program was conducted at Prapradaeng 1 Area Revenue Branch Office, which provides information and communication technology to taxpayers, tax collect service, tax refund service, and VAT registered service. The author was assigned to provides comprehensive information about VAT registration to taxpayers.

VAT (Value Added Tax) is based on the increase in the value of product or service at each stage of production or distribution. Any person or entity who regularly supplies goods or provides service in Thailand with an annual turnover exceeding 1.8 million baht is subject to VAT in Thailand. Any person or entity who is liable to VAT in Thailand must register to be a VAT registered person or entity within 30 days after its income reaches the threshold. The registration application must be submitted to the Area Revenue Office. The author created this project to increase work efficiency by studying related document and registering process. This project was described as VAT registered, such as related document and registering process. This project is expected to be beneficial to the concerned people.

Keywords: VAT, Registering Process, Tax Invoice.


กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / Registering Process of Value Added Tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 332
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code