เจลบอลซักผ้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เจลบอลซักผ้า
Laundry Detergent Gel Ball
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิชา แก้วมี, นางสาวจุฑามาศ ปะลาโพธิ์
Ms. Nicha  Keawmee, Ms. Juthamas  Palapoh
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms. Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ ปะลาโพธิ์ และ นิชา แก้วมี. (2561). เจลบอลซักผ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง เจลบอลซักผ้าจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสูตรน้ำจากสบู่ก้อนซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่แผนกแม่บ้านด้านค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อน้ำยาซักผ้า

จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทำให้สังเกตุเห็นว่ามีสบู่ก้อนเหลือใช้จำนวนมาก ดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำ ผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าซึ่งเป็นการแปรรูปสบู่ก้อนให้เป็นน้ำยาซักผ้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบของบอลน้ำ โดยมีการใช้แคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมอัลจิเนตมาเป็นส่วนประกอบ  เพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติกและให้สะดวกต่อการใช้งาน

หลังจากที่ได้ทำการทดลองทำผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้า คณะผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานแผนกแม่บ้าน จำนวน 35 ชุด เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับโรงแรมได้   ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม  ผลิตภัณฑ์สามารถซักผ้าได้สะอาด ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้  ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้ง่ายและบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม จากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวม =4.24และ S.D = 0.64

คำสำคัญ: เจลบอลซักผ้า, สบู่ก้อน


Abstract

The purpose of this study was to examine the production of water-based detergent from soap bars, which reused secondary material to get the most out of it and reduce the expense of washing detergent for the maid department.

During the attendance for the co-operative education program, the authors noticed that there were a lot of leftover soap bars. Therefore, the authors had the initiative to produce the Laundry Detergent Gel Ball, which transforms soap bars into water-based gel ball, to reduce plastic usage and be user-friendly.

After the experiment of Laundry Detergent Gel Ball product, 35 satisfaction surveys were provided to the sample of housekeeper staff to find the results of the project. The result showed that the sample group was very satisfied in the product at high level by sorting the average from the highest to the lowest level respectively as follows: the product helped the hotel industry to reduce costs, the product could be used effectively, the product is fragrant, the product offers clean washing, the product was able to reduce stale odor, the product was practical and easy to use, the packaging made it easy to preserve and well-designed. The satisfaction level of the product had an average in total 𝑥̅ = 4.24 and S.D = 0.64

Keywords:  Laundry Detergent Gel Ball, Soap bar.


เจลบอลซักผ้า / Laundry Detergent Gel Ball

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2444
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print