เค้กแครอทวีแกนจากบุก

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เค้กแครอทวีแกนจากบุก
Vegan Konjac Carrot Cake
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อรดา ห่วงทรัพย์, นางสาว กุลธิดา น้ำพระทัย, นาย พนัชกร โมเรือง
Ms. Orada  Hundsup, Ms. Kulthida  Numphathai, Mr. Phanatchakron  Moreuang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

อรดา ห่วงทรัพย์, กุลธิดา น้ำพระทัย และ พนัชกร โมเรือง. (2562). เค้กแครอทวีแกนจากบุก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องเค้กแครอทวีแกนจากบุก ( Vegan Konjac Carrot Cake )  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำเค้กแครอท วีแกนจากบุกในรูปแบบใหม่ โดยการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้จำพวกผักและวัตถุดิบจากการเตรียมวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหารภายในแผนกครัว ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น แครอท ธัญพืช และผักต่างๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่เหลือใช้ และเป็นเมนูทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มทางเลือกที่นิยมทานอาหารเจ หรือวีแกน จากการเตรียมวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหารภายในแผนกครัวมาทำให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่ได้ทำการทดลองคิดค้นเมนู เค้กแครอทวีแกนจากบุก ขึ้นมาใหม่โดยจากการทำแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อโครงงานเค้กแครอทวีแกนบุกและธัญพืชโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจสูงสุด สามารถเกิดเป็นเมนูใหม่และตอบสนองความต้องการของกลุ่มทางเลือกที่ชอบรับประทานหารเจ หรือวีแกนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้ เพื่อนำวัตถุดิบที่ เหลือใช้การเตรียมวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหารภายในแผนกครัว มาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเมนูที่เกิดขึ้นใหม่ สร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการได้จริง และได้นำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด

คำสำคัญ: เค้กแครอท, วีแกน, จากบุก


Abstract

This project entitled Vegan Carrot Cake from Konjak ( Vegan Konjac Carrot Cake ) was created to study how to make carrot cake vegan in a new way by leftover ingredients, such as vegetables and raw materials from food preparation within the kitchen department of the Millennium Hilton Bangkok, such as carrots, grains and vegetables. The aim was to increase the value of the remaining raw materials and create a new alternative menu item for groups who prefer to eat vegetarian or vegan food. After experimenting and inventing the menu item, Vegan Carrot Cake from Konjac, the survey found that the sample that the overall satisfaction with the carrot cake, vegan konjac, and cereal has a mean of 4.26, This new menu item meets the needs of the consumers who like to eat vegan, as well consistent with the objectives of this project. The use of leftover raw materials to prepare and develop a new menu item that can be an emerging product or menu item. This project aimed to generate income for the establishment and use the remaining raw materials to add value and make the most of a new item.

Keywords:  Vegan Konjnac, Carrot, Cake.


เค้กแครอทวีแกนจากบุก | Vegan Konjac Carrot Cake

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 847
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print