การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด
Increasing the Efficiency of Steel Compression of Angpraphasteel Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ปิยะนินทร์ เจริญศรภักดี
Mr. Piyanin Charoensonphakdi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปิยะนินทร์ เจริญศรภักดี. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น 2) เพื่อหากำลังการผลิตต่อวันที่เครื่องจักรแต่ละเครื่องสามารถทำได้ โดยปัญหาเกิดจากการกระบวนการผลิตที่ใช้เวลานานไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการลูกค้า ผู้จัดทำจึงนำหลักการความสูญเสีย 7 ประการ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ผลของการแก้ไขปัญหาพบว่า พนักงานในแผนกผลิตเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ทำให้ลดระยะเวลาการผลิตและลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นลงได้ หากำลังการผลิตต่อเครื่องต่อวัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับคำสั่งซื้อของลูกค้า

คำสำคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดเหล็ก, หลักการความสูญเสีย 7 ประการ, บริษัทอังประภาสตีล จำกัด


Abstract

The objectives of this study were: 1) To use the time more effectively; 2) To find the productivity amount of the machine for each day. Due to the inefficient use of machine, the business cannot fulfill the needs of their customers. The organizer has applied 7 Wastes in order to solve these problems. For the consequences, the production teams work in alternative ways to find the productivity of machine per day, so they can produce goods according to the needs of customer.

Keywords: Steel Compression, 7 Wastes, Angpraphasteel Co.,Ltd.


การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด | Increasing the Efficiency of Steel Compression of Angpraphasteel Co., Ltd

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 178
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code