คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททานตะวันเปเปอร์ จำกัด

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จำกัด
Printing Media Production Guide of Tantawan Paper Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ภัทรภูมิ พุ่มไพศาลชัย
Mr. Pattaraphoom Pumpaisanchai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ภัทรภูมิ พุ่มไพศาลชัย. (2561). คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3) เพื่อลดความผิดพลาดในการผลิตสินค้าและบริการ โดยปัญหาเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้านั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนที่หลากหลาย ซึ่งหากไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำคู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และได้นำไปทดลองใช้ พบว่า สามารถลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตมากขึ้น และลดระยะเวลาในการอธิบายขั้นตอนการทำงานของบุคลากร

คำสำคัญ: คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จำกัด


Abstract

This study aimed to:1) Develop a printing media guide; 2) to learn the process and increase accuracy; 3) make fewer mistakes. The problems of the product division were due to overly detailed and complex procedures. If any mistakes happened, they would affect the credibility of the company. With that, the author wrote up a printing media guide and performed a trial, and the result was that product delivery became more accurate and reduced the time to coach employees.

Keywords: Printing Media Production Guide, Trantawan Paper Co.Ltd.


คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จำกัด | Printing Media Production Guide of Tantawan Paper Co. Ltd.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 190
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code