เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

Last modified: June 21, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
Technique To Respond To Customers Effectively
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชิษณุพงศ์ ยอดวงค์
Mr. Chissanuphong Yodwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr.Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชิษณุพงศ์ ยอดวงค์. (2561). เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามลูกค้าผ่าน Inbox และ Comment 2) เพื่อศึกษาเทคนิคในการตอบ Inbox และ Comment อย่างประสิทธิภาพ ปัญหาเกิดจากลูกค้าแจ้งปัญหาในการใช้งาน และสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นผ่านช่องทางเพจ AIS พนักงานที่ทำหน้าที่ตอบ Inbox และ Comment ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ใช้เวลานานในการตอบ ไม่รู้เทคนิคการตอบลูกค้าที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ ดังนั้นจึงจัดทำคู่มือเทคนิคการตอบลูกค้าทาง Inbox และ Comment ขึ้น หลังจากใช้คู่มือเทคนิคการตอบลูกค้าพบว่าสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ถูกต้อง ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง มีความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานของพนักงานใหม่ได้อีกด้วย

คำสำคัญ: เทคนิคการตอบแชทลูกค้า, บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด, ความพึงพอใจของลูกค้า


Abstract

The objectives of this study were: 1) To study the process of company responses to the customer via inbox and comment; 2) To learn efficiency techniques to reply the customer through inbox and comment. The current problem is that customers are unsatisfied with incorrect responses, delay and improper in the responses. Therefore, the manual for techniques to respond to customers via inbox and comment was created, results found a decrease in complaints and an increase in customers satisfaction. In addition, the manual will help to reduce the training process of new employees as well.

Keywords: Customer Efficiency Response Technique, Advanced Contact Center Co., Ltd., The customer satisfaction.


เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ | Technique To Respond To Customers Effectively

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 903
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code