การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด
Work Motivation of Employees of ABC Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กฤติยาภรณ์ แซ่ลี้
Miss Kittiyaporn Saelee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr.Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

กฤติยาภรณ์ แซ่ลี้. (2561). การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยจะใช้แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทำการเก็บข้อมูลจากพนักงานบริการของบริษัท ABC จำนวน 50 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบริษัท ABC จำกัด อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านการยอมรับนับถือ ส่วนอีก 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือนและสวัสดิการตามลำดับ

คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, บริษัท ABC จำกัด, พนักงานบริการ


Abstract

The objectives of this research were: 1. Find the motivation of the employees in their work; 2. To propose suitable approaches to motivate the employees. In order to achieve the objectives, this research created a motivation survey by collecting 50 surveys from the employees in ABC Co., Ltd. Moreover, in the analytic stage, frequency, percentages, means, and standard deviations will be applied. This research found out that the levels of motivation of the employees in ABC Co., Ltd. in the way of relationship, success, and respect are considered high, while progress and salary & welfare are moderate.

Keywords: motivation at work, ABC Co., Ltd., employees.


การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด | Work Motivation of Employees of ABC Co., Ltd.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 657
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code