การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83)

Last modified: April 5, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83)
Marketing Communication Via Online Media of MG Pranakorn Company, Limited Branch Omnoi (Petkasem 83)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธนพล แตงเอี่ยม 6004300025, นางสาว นนทกร   เกียรติกำจรสกุล 6004300028
Mr. Thnapol Taengaiam, Miss Nonthakon Keadkamchonsakul 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ  บวรกุลภา
Assistant Professor Dr. Benjawan Bowonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนพล แตงเอี่ยม และ นนทกร เกียรติกำจรสกุล. (2563). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Taengaiam T., & Keadkamchonsakul N. (2020). Marketing communication via online media of MG Pranakorn Company, Limited Branch Omnoi (Petkasem 83). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็มจีพระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83) เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยเป็นแบรนด์อังกฤษที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและศูนย์ดูแลรถยนต์ MG กรณีศึกษามีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดหาสื่อและเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของ บริษัท เอ็มจีพระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย     (เพชรเกษม 83); 2. วิเคราะห์ผลตอบรับผ่านสื่อออนไลน์ของ บริษัท เอ็มจีพระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83).

การศึกษาครั้งนี้โดยละเอียดการสื่อสารออนไลน์เรื่องการสร้างภาพสำหรับโฆษณา ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถรับทราบเนื้อหาและโปรโมชั่นบน Facebook ได้ พบว่า บริษัท เข้าถึงลูกค้าใหม่มากกว่า 200 รายผ่านช่องทางของ เฟซบุ๊ก ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงลูกค้าใหม่ทำได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ ช่วยลดต้นทุนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างมาก บริษัทยังตกลงที่จะพัฒนาส่วนนี้ต่อไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาดออนไลน์


Abstract

MG Pranakorn Company, Limited Branch Omnoi (Petkasem83) is an MG car dealer in Thailand. It is a British brand with a distinctive identity and MG car care center. This case study aimed to: 1 .create media and content foronline marketing communication via online media of MG Pranakorn Company, Limited Branch Omnoi (Petkasem83); 2. analyze feedback via Online Media of MG Pranakorn Company, Limited Branch Omnoi (Petkasem83).

Through this study, the online communication on creating images for advertisements which allowed customers to be aware of the content and promotions on Facebook, it was found that the company reached more than 200 new customers though Facebook channels within the last 3 months. The showed that it was easy to reach new customers. This method greatly reduced the cost of increasing a new customers base. The company also agreed that this section would continue to be developed in order to trengthen the organization.

Keywords : Online Marketing Communication, Facebook.


การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83) | Marketing Communication Via Online Media of MG Pranakorn Company, Limited Branch Omnoi (Petkasem 83)

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 216
Previous: การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar
Next: ภาพลักษณ์ด้านแหล่งกำเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพและคุณค่าในมุมมองนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายชาวไทย
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code