สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา

Last modified: November 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา
Portable Alcohol Soap Sheet for Corona Virus Protection
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธิดามาศ จันทร์ดารา, นางสาวปวีณา แซ่กัง, นางสาวพรชนัน แสงทอง
Miss Thidamart  Jandara, Miss Paweena  Saekung, Miss Pornchanan  Seangthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ธิดามาศ จันทร์ดารา, ปวีณา แซ่กัง และ พรชนัน แสงทอง. (2562). สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องสบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา จัดทำขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงที่ยังมีวิกฤตการระบาดโควิด 19 ผู้คนยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องเชื้อโรคได้ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชื้อโรคบนฝ่ามือเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการใช้มือสัมผัสสิ่งต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้นนำไปแจกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในบริษัททัวร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ทำความสะอาดเชื้อโรคบนฝ่ามือ 2. ช่วยให้สถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชื้อโรค คณะผู้จัดทำโครงงานสหกิจศึกษา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการทำแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน  ได้ทดลองใช้และวัดความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น

ผลจากการปฎิบัติทำโครงงาน พบว่า จาการวัดผลระดับความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปทั้ง 9 ด้าน พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากในทุกประเด็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้ล้างมือทำความสะอาดได้จริง ชำระล้างออกอย่างง่ายดาย มือไม่แห้งตึง และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ติดมือ

คำสำคัญ: สบู่แอลกอฮอล์, ป้องกัน, ไวรัสโคโรนา


Abstract

This study aimed to develop a Portable Alcohol Soap Sheet for Corona Virus Protection. There is a large number of people unable to avoid this pandemic. therefore, the authors understood the issue, so they produced a product that can clean hands in order to protect them from bacteria through touching objects.

The main objectives of this project were: 1) the project was created to provide customers of the tour company alcohol soap paper. The consumers will be given the products to clean their hands during their stay with the company to limit the spreading of the virus; 2) it was created to lower the market cost of the type of products such as hand sanitizer and alcohol gel. The project team collected interviews and questionnaires from 50 people who have used the product to measure their satisfaction.

According to the results, they found out that most of the users really satisfied with the product in every aspect such as its benefits and its size. They explained that the product was very effective, easy to wash off, moisturize their hands and left a good smell on their hands

Keywords:  Alcohol soap paper, COVID-19, protection.


สบู่แอลกอฮอล์กระดาษแบบแห้งพกพาสะดวกป้องกันไวรัสโคโรนา | Portable Alcohol Soap Sheet for Corona Virus Protection

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 6841
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code