โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

Last modified: November 5, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ
Using Accounting Software for International Shipping Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกชพรรณ  แดงเอม 5801300002
Miss Kotchaphan Dangeam 5801300002
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

กชพรรณ แดงเอม. (2559). โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท รีนาว โกลบอลล็อก จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมให้บริการในด้านการขนส่งทั้งทางเรือและทางอากาศโดยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศโดยตรง มากกว่า 10 ปี ดังนั้น การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะทางนั้นจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกรวดเร็ว อย่างเช่นโปรแกรมสำเร็จรูป Freight Management System ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล จึงมั่นใจได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีมาตรฐานสูง เพราะเป็นที่แพร่หลายในธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศทั่วโลก

ซึ่งในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำใบแจ้งหนี้, การทำใบสำคัญจ่าย และการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Freight Management System

คำสำคัญ: ใบแจ้งหนี้, ใบสำคัญจ่าย, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, เช็ค


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at Renown Globalog Co. Ltd. The company operates international shipping services in marine and air freight. Its business is managed by over 10-years of experienced executives and personnel with expertise and knowledge about international shipping.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Renown Globalog Co. Ltd. The responsibility was doing withholding tax form by using Freight Management System.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Invoice, Payment voucher, Withholding Tax Certificate.


โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ / Using Accounting Software for International Shipping Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 215
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code